13.2.2014. – Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

13.2.2014. – Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Obično poznata kao Evropska konvencija o ljudskim pravima ili Evropska konvencija, ovaj dokument u svojim odredbama i protokolima naznačava građanska prava i slobode. Ratifikacija Evropske konvencije o ljudskim pravima uslov je državama za njihovo članstvo u Savetu Evrope.

Prava naznačena u konvenciji uključuju:

Osim prava naznačenih u odredbama Konvencije, postoje takođe i Protokoli koji dalje izlažu obaveze država prema onima koji se nalaze u njihovoj nadležnosti.

Prema Konvenciji, prava naznačena u njenim odredbama posebno su garantovana, “bez diskriminacije na bilo kom polju kao što su rod, rasa, boja kože, jezik, vera, političko ili drugo ubeđenje, nacionalno ili socijalno poreklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, vlasništvo, rođenje ili drugi status” (član 14). Ovo, međutim, nije nepovredivo pravo na nediskriminaciju, već se primenjuje samo na uživanje prava koja su određena Konvencijom. Opšta zabrana diskriminacije istaknuta Protokolom 12, koji obezbeđuje da prava određena zakonom moraju biti uživana bez diskriminacije na osnovama rase, pola, boje kože, jezika ili bilo koje druge odredbe Člana 14 Konvencije. Protokol 12 stupiće na snagu odmah nakon što ga ratifikuje 10 država članica Saveta Evrope.

_ pravo na život _ slobodu izražavanja

_ zabranu mučenja _ pravo na slobodu i sigurnost

_ pravo na pravično suđenje _ kažnjavanje samo na osnovu zakona

_ pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života _ slobodu misli, savesti

i veroispovesti

_ zabranu ropstva i prisilnog rada _ slobodu okupljanja i udruživanja

_ pravo na brak _ pravo na delotvorni pravni lek

_ zabranu diskriminacije _ pravo na obrazovanje

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*