14.3.2014. –  Republika Srbija Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje KONKURS

14.3.2014. – Republika Srbija Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje KONKURS

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 480 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova:

–   210 polaznika za područje Policijske uprave za grad Beograd,

–   30 polaznika za područje   Policijske uprave u Boru,

–   40 polaznika za područj e Policijske uprave u Valjevu,

–   20 polaznika za područje Policijske uprave u Vranju,

–   60 polaznika za područje Policijske uprave u Kikindi,

–   30 polaznika za područje Policijske uprave u Požarevcu,

–   30 polaznika za područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici,

–   30 polaznika za područje Policijske uprave u Subotici i

–   30 polaznika za područje Policijske uprave u Užicu.

Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na Konkursu ima lice koje, pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom organu, mora da ispunjava i posebne uslove:

da je državljanin Republike Srbije (dvojno državljanstvo nije smetnja);

da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji p olicijske uprave za koju konkuriše ;

da nema manje   od 18 ni više od 26 godina (računa se od 18. do 26. rođendana);

da ima završenu srednju školu (trogodišnju ili četvorogodišnju, dakle ne može biti učenik završnog razreda);

da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Ministarstvo;

da ispunjava posebne uslove u pogledu zdravstvenog, psihološkog, bazično-motoričkog statusa i drugih sposobnosti važnih za obavljanje policijskih poslova.

Pravo učešća na K onkursu ima lice koje nije odslužilo vojni rok, kao i lice koje je odslužilo vojni rok pod oružjem.

Pravo učešća na Konkursu ima i lice koje nije položilo vozački ispit „B“ kategorije , uz obavezu da ga položi u roku od tri godine od raspisivanja konkursa.

Konkurs sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN KONKURISANjA

Prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (poslednji dan je 25. 3. 2014. godine) , policijskim stanicama po mestu prebivališta   kandidata.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1)     Prijava   (obrazac koji se može dobiti u policijskim stanicama ili preuzeti sa sajta Centra); originali   dokumenata:

2)     uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci);

3)     izvod iz matične knjige rođenih;

4)     uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

5)     diploma o završenoj srednjoj školi (trogodišnjoj ili četvorogodišnjoj);

6)   izvod iz zdravstvenog kartona ordinirajućeg lekara, na obrascu koji se može   dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa sajta Centra;

7)     uverenje da kandidat nije odslužio vojni rok ili da  ga je odslužio pod oružjem; overene kopije:

8)     svedočanstava za sve razrede srednje škole;

9)     lične karte;

10) vozačke dozvole “B” kategorije, ukoliko kandidat ima položen vozački ispit.

POSTUPAK SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA

Procedura traje jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata sastoji se iz: 
-  opšteg lekarskog pregleda u Centru u Sremskoj Kamenici (u skolopu prijemnog ispita) i  
- specijalističkih pregleda i testa na drogu, koje obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva (u Beogradu, Durmitorska 9), u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Opšti lekarski pregled je eliminacioni u smislu pristupanja specijalističkim pregledima.

Kandidati su obavezni da u Centru u Sremskoj Kamenici polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz provere jezičke kulture i pravopisa, provere psihološkog i bazično-motoričkog statusa i intervjua.

Svaka pojedinačna provera je eliminaciona za kandidate koji ne zadovolje definisane norme.

Prilikom provera kandidati se vode pod šifrom, što obezbeđuje potpunu ravnopravnost kandidata u procesu selekcije.

Kandidati koji su ispunili posebne uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u sva četiri segmenta kvalifikacionog ispita.

Po okončanju postupka sa prijavljenim kandidatima, Komisija utvrđuje konačnu rang – listu kandidata.

Na osnovu konačne rang – liste, odluku o prijemu kandidata na osnovnu policijsku obuku donosi ministar.

Kandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke. Na tu odluku kandidat  može uložiti žalbu   ministru , preko Centra , u roku od   osam dana od dana prijema obave š tenja .

Potpisivanjem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama polaznika osnovne policijske obuke i Ministarstva unutrašnjih poslova, kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke. Ugovor se potpisuje u roku od najmanje pet dana pre početka obuke.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, o mestu i vremenu potpisivanja Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između kandidata i Ministarstva, obavlja se najmanje deset dana pre početka obuke.

Umesto kandidata koji ne potpiš e Ugovor u predviđenom roku, pozvaće se drugi kandidat prema redosledu na konačnoj rang – listi.

Kandidatima koji ne ispune opšte i posebne uslove predviđene Konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu se vraća i dokumentacija priložena uz prijavu na Konkurs.

Kandidati pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove , troškove boravka i lekarskog pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, Durmitorska 9, Beograd.  
Pregled za muškarce staje 4.243,20 a za žene 4.642,80 dinara.

O vremenu polaganja prijemnog ispita kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

PRAVA I OBAVEZE POLAZNIKA OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u svojstvu pripravnika za policijskog službenika u p olicijskoj upravi za koju je konkurisao.

Takođe se obavezuje da po zasnivanju radnog odnosa, ostane na radu najmanje tri godine u p olicijskoj upravi .

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno Ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

ADRESA CENTRA:

Centar za osnovnu policijsku obuku

Sremska Kamenica, ul. Železnička 22

telefon 021/462-033; 462-539

Izvor: http://www.copo.edu.rs/Konkurs_2014.-160-1-406%20Konkurs%202014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*