23.3.2014. – Nedostatak ličnih dokumenata efektivno lišava mnoge Rome njihovih prava u Ukrajini

23.3.2014. – Nedostatak ličnih dokumenata efektivno lišava mnoge Rome njihovih prava u Ukrajini

U jednom primeru međunarodne pažnje o ovom problem, u februaru 2007.godine izveštaj o Ukrajini,  Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije Ujedinjenih Nacija (CERD) je zabeležio da “nedostatak ličnih i drugih odgovarajućih dokumenata efektivno lišava mnoge Rome njihovih prava na jednak pristup sudovima, pravnoj pomoći, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu sigurnost i obrazovanje”. Kako bismo prevazišli ovu realnost, koja efektivno može udaljiti mnoge Rome od pravne pomoći, CERD je preporučio Ukrajini da “preduzme momentalne korake, npr. tako što će otkloniti administrativne prepreke, kako bi izdali svim Romima lična i druga identifikaciona dokumenta a sve kako bi se poboljšao njihov pristup sudovima, zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj sigurnosti i obrazovanju”.

Izvor: NIAR