23.3.2014. – Ustavne odredbe i druge osnovne odredbe

23.3.2014. – Ustavne odredbe i druge osnovne odredbe

Ustav

6. Ustav Republike Srbije usvojen na referendumu 29.oktobra 2006.godine, sadrži nekoliko odredbi koje postavljaju principe jednakosti i ne-diskriminacije i zaštitu prava nacionalnih manjina. Član 21 Ustava, koji predviđa da je svako jednak pred zakonom, stoga zabranjuje svaku direktnu ili indirektnu diskriminaciju baziranu na, između ostalog, rasi, nacionalnom poreklu, veri, kulturi ili jeziku. Takođe predviđa da bilo kakve pozitivne mere predstavljene od države da postigne punu jednakost pojedinaca ili grupe pojedinaca koji su u značajno nejednakoj poziciji u poređenju sa drugim građanima, ne bi smele da budu smatrane diskriminacijom. Član 22 uspostavlja za sve pravo na pravnu zaštitu kada je bilo koje od njihovih ljudskih prava ili prava nacionalnih manjina prekršeno. Član 32 predviđa da bi svi trebalo da imaju pravo na slobodnu asistenciju tumača ako ne govore ili ne razumeju zvanični jezik korišćen na sudovima. Član 36 štiti pravo na jednakost ispred sudova i drugih državnih organa, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Član 38 obezbeđuje prava građana pod uslovima određenim zakonom.

Izvor: NIAR