6.3.2014. – ROMSKA PRAVA NA PRAGU TREĆEG MILENIJUMA SU DRASTIČNO UGROŽENA

6.3.2014. – ROMSKA PRAVA NA PRAGU TREĆEG MILENIJUMA SU DRASTIČNO UGROŽENA

Predsednik udruženja ,,Novinsko informativne agencije Roma Bajram Haliti izjavio je danas agenciji NIAR da i danas na pragu Trećeg milenijuma Romi i dalje ostaju najobespravljenija etnička grupa u Evropi. Skoro svugde, njihova osnovna prava su ugrožena. Poslednjih godina zabeleženi su uznemirujući slučajevi rasističkih izgreda protiv Roma. Diskriminacija Roma prilikom zapošljavanja, u školstvu, zdravstvu, administrativnim i drugim javnim službama je uobičajena u mnogim društvima. Govor mržnje protiv Roma produbljuje negativne predrasude koje preovladjuju u evropskom javnom mnjenju.

Ljudska bezbednost ima za cilj zaštitu ljudskih prava, i to sprečavanjem sukoba i rešavanjem dubokih uzroka nesigurnosti i ranjivosti. Strategija ljudske bezbednosti teži uspostavljanju globalne političke kulture zasnovane na ljudskim pravima. U tom kontekstu, obrazovanje za ljudska prava je strategija koja vodi ljudskoj bezbednosti, budući da osnažuje ljude da rešenje svojih problema iznalaze na osnovama zajedničkog globalnog vrednosnog sistema i pristupa zasnovanog na pravima i pravu, a ne na moći. Ljudska bezbednost promoviše se u celokupnom društvu na decentralizovan način, počevši od osnovnih potreba ljudi, kako žena tako i muškaraca, odnosno od pitanja lične sigurnosti, siromaštva, diskriminacije, socijalne pravde i demokratije.

Članom 3. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i članom 9. Međunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima takođe se štiti pravo na slobodu i ličnu bezbednost, koje se uglavnom odnosi na slobodu od straha.

Osim toga, članom 22 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i članom 9 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima priznaje se pravo na socijalnu sigurnost koje, uz ostala ekonomska i socijalna prava, odgovara slobodi od nemaštine. Američki predsednik Frenklin Ruzvelt 1940 godine, tokom Drugog svetskog rata, je reakao: Borba protiv siromaštva, odnosno borba za ekonomska, socijalna i kulturna prava jednako je važna za bezbednost kao i borba za političke i druge osnovne slobode. One se ne mogu deliti, one su međusobno zavisne i nedeljive

Kao prvi korak u pravcu bavljenja ozbiljnim problemima sa kojima se suočavaju Romi, države učesnice bi trebalo da još jednom potvrde sve svoje obaveze koje se tiču položaja Roma. Države učesnice bi naročitu pažnju trebalo da posvete potrebi primene mera dogovorenih i razrađenih u Dokumentu sa sastanka Konferencije o ljudskoj dimenziji iz Kopenhagena, glava IV, tačka 40. i svim njenim podtačkama.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*