7.3.2014. – Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

7.3.2014. – Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Predsednik udru\enja gra]ana ,,Novinsko informativne agencije Roma Bajram Halitiiyjavio je danas agenciji NIAR da Evropska konvencija o ljudskim pravima ili Evropska konvencija, ovaj dokument u svojim odredbama i protokolima naznačava građanska prava i slobode. Ratifikacija Evropske konvencije o ljudskim pravima uslov je državama za njihovo članstvo u Savetu Evrope.

Prava naznačena u konvenciji uključuju:

Osim prava naznačenih u odredbama Konvencije, postoje takođe i Protokoli koji dalje izlažu obaveze država prema onima koji se nalaze u njihovoj nadležnosti.

Prema Konvenciji, prava naznačena u njenim odredbama posebno su garantovana naglasio je Haliti, “bez diskriminacije na bilo kom polju kao što su rod, rasa, boja kože, jezik, vera, političko ili drugo ubeđenje, nacionalno ili socijalno poreklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, vlasništvo, rođenje ili drugi status” (član 14). Ovo, međutim, nije nepovredivo pravo na nediskriminaciju, već se primenjuje samo na uživanje prava koja su određena Konvencijom potvrdio je Haliti. Opšta zabrana diskriminacije istaknuta Protokolom 12, koji obezbeđuje da prava određena zakonom moraju biti uživana bez diskriminacije na osnovama rase, pola, boje kože, jezika ili bilo koje druge odredbe Člana 14 Konvencije. Protokol 12 stupiće na snagu odmah nakon što ga ratifikuje 10 država članica Saveta Evrope-zaključio je Haliti.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*