20.5.2014, Dan Online – Poražavajuća statistika u izveštaju o sprovođenju akcionog plana zapošljavanja

20.5.2014, Dan Online – Poražavajuća statistika u izveštaju o sprovođenju akcionog plana zapošljavanja

PODGORICA – Pre­ma po­da­ci­ma Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ), na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih do 25 go­di­na sta­ro­sti, kra­jem 2013. go­di­ne je bi­lo 7.058 ili 20,05 od­sto, od ukup­no 34.514 li­ca bez po­sla, što pred­sta­vlja po­ve­ća­nje od 0,25 od­sto u od­no­su na 2012. To je kon­sta­to­va­no u iz­vje­šta­ju o spro­vo­đe­nju Ak­ci­o­nog pla­na za­po­šlja­va­nja i raz­vo­ja ljud­skih re­sur­sa u 2013, ko­ji je usvo­ji­la Vla­da, a u ko­jem se is­ti­če da se bi­lje­ži zna­tan rast ne­za­po­sle­nih li­ca sa fa­kul­tet­skom di­plo­mom.

Pre­ko 35 od­sto ne­za­po­sle­nih li­ca na evi­den­ci­ji Za­vo­da se sma­tra te­že za­po­šlji­vim, kao što su sta­ri, oso­be sa raz­li­či­tim ob­li­ci­ma i ni­vo­i­ma in­va­li­di­te­ta, a pro­ble­me pri na­la­že­nju po­sla ima­ju i Ro­mi i Egip­ća­ni.

Izvor: http://www.dan.co.me/?nivo=3&datum=2014-05-20&rubrika=Povodi&najdatum=2014-05-18&clanak=435018&naslov=Nezaposlen%20svaki%20tre%E6i%20visoko%B9kolac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*