20.5.2014, NIAR – Izbori u Hrvatskoj – Hrustić favorit

20.5.2014, NIAR – Izbori u Hrvatskoj – Hrustić favorit

Potpredsjednik partije, ,,Snaga Roma Hrvatske” Fadil Hrustić na izbornoj listi predstojećih izbora za Europski parlament, je favorit za zastupnika ispred partije Snaga Roma Hrvatske u toj europskoj instituciji.

Kako bi se osigurali uspješni i održivi rezultati mjera predviđenih strateškim dokumentima za uključivanje i poboljšanje položaja Roma u Republici Hrvatskoj gospodin Hrustić je izjavio Novinsko informativnoj agenciji Roma, da je potrebno da se buduće strategije i politike trebaju temeljiti na iskustvima i uvidima u rezultate provedbe mjera postojećih strategija i politika.

Ukoliko budem izabran za zastupnika Evrpskog parlamenta Roma ispred partije Snaga Roma Hrvatske zalagaću se da Nacionalna strategija za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine bude kreirana na način koji pruža sveobuhvatan pristup uključivanju i poboljšanju položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi i mjere sadržane u ovom dokumentu trebaju biti postavljeni na temelju desetogodišnjeg iskustva provedbe Nacionalnog programa za Rome i sedmogodišnjeg iskustva provedbe Akcijskih planova Desetljeća te na temelju dostupnih izvješća , studija i analiza provedbe strateških dokumenata.

Svrha Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine istakao je gospodin Hrustić treba biti postavljanje smjernica kojima će se omogućiti postizanje suštinskih i trajnih promjena socio – ekonomskog položaja romske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Strategijom trebaju biti postavljeni opći i posebni cilj koji se žele postići provedbom planiranih mjera vezanih uz različite segmente i područja djelovanja apostrofirao – je gospodin Hrustić i dodao da opći cilj koji treba biti postavljen Strategijom jeste poboljšati položaj romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socio – ekonomskog jaza između romske zajednice i ostalog dijela stanovništva te na usklađen, otvoren i transparentan način postići potpuno uključivanje Roma u sve segmente društva i zajednice.

Četiri su posebna cilja postavljena u okviru Strategije, čijim će se ujednačenim postizanjem osigurati ostvarenje glavnog cilja

• Izgraditi i razviti ljudski kapital romske zajednice podizanjem razine općeg i ciljanog obrazovanja djece i odraslih te poticanjem na cjeloživotno učenje

• Poboljšati ekonomski status Roma omogućavanjem pristupa tržištu rada , povećanjem mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja te poticanjem jednakih mogućnosti u zapošljavanju

• Poboljšati zdravstveni i socijalni status pripadnika romske zajednice osiguravanjem jednakog i odgovarajućeg pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj i socijalnoj skrbi te poboljšanjem uvjeta stanovanja

• Poboljšati društveni položaj Roma stvaranjem pretpostavki za ostvarivanje temeljnih ljudskih i manjinskih prava , uklanjanjem svih oblika diskriminacije i te poticanjem aktivnog sudjelovanja u društvu i procesima odlučivanja .

Radi ekonomskog osnaženja Romske zajednice, ako budem izabran za zastupnika Roma u Europskom parlamenti ispred partije Snaga Roma Hrvatske zalagaću se da partija Snaga Roma Hrvatske predlaže da se osnuje kao posebno savjetodavno tijelo UNIJA ROMSKIH POSLODAVACA , koja će biti ovlaštena da kod MMF , Svjetske banke , organa OUN i EU i nadležnim agencijama ishoduje za romske poslodavce povlastice u područjima carinskih , poreznih i drugih oblasti , tako što bi se oslobađali carinskih i poreznih obveza i to posebno u slučaju zapošljavanja većeg broja pripadnika Romske nacije ;

Ovo tijelo će biti ovlašteno da s Gospodarskim komorama država članica Europske Unije i svih drugih država , pregovara i utvrđuje povoljnije uvjete za poslodavce romske nacije , posebno u područjima kreditiranja manjih i srednjih poduzeća , te ugovaranja tkz . grejs perioda od najmanje godinu dana , zatim carinskih i poreznih olakšica uz mogućnosti i oslobađanja plaćanja poreza i ostvarivanja prava po unutarnjem zakonodavstvu prilikom otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja do tada nezaposlenih lica ;

Problem uključenosti Roma u obrazovni sustav jedan je od najaktualnijih problema, posebno sa stanovišta integracije Roma u društvo . Romi se nalaze u , , začaranom krugu bijede ” , nisu uključeni u rad zato što nisu školovani , a nisu školovani zato što nemaju uvjeta za školovanje . Da bi doživjeli elementarnu socijalnu promociju , kao što je stalnost izvora prihoda , Romi , kao i ostali , moraju imati završenu barem osnovnu školu tvrdi Hrustić , a osnovnu školu ne završavaju zato što nemaju uvjeta za školovanje , pri čemu treba dodati i nizak nivo aspiracija roditelja za školovanje djece . I tako – u krug .

Tako, dakle, stjecanje formalnog obrazovanja kao preduvjet za uključivanje u rad, a što predstavlja jednu od temeljnih odrednica društvene integracije svake , pa i romske skupine, Romi ne ostvaruju – zakljućio je Fadil Hrustić i dodao je kao posljedica ranog isključivanja iz obrazovnog sustava, neintegrisanost Roma u društvenu zajednicu se nastavlja.

Nakon gotovo cijelog desetljeća provedbe Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma , u Republici Hrvatskoj je u području obrazovanja najveći napredak ostvaren u domeni uključenosti romske djece u obrazovni sustav .

Ipak, još uvijek je na svim razinama obrazovanja prisutno mnoštvo problema u praktičnoj provedbi kako nacionalne obrazovne politike , tako i mjera strateških dokumenata namijenjenih uključivanju romske nacionalne manjine u društvo . Obrazovna razina romske populacije vrlo je niska , a prosječan broj godina provedenih u obrazovnom sustavu znatno je niži u odnosu na većinsku populaciju .

Zbog toga ću se zalagati da se država obavezauje da pripadnicima romske nacionalne manjine osigurati uvjeti za obrazovanje na materinjem jeziku , a dok se ne stvore uvjeti za to zalagaću se da država bude obvezna pružiti im dvojezičnu nastavu ili pohađanje nastave na materinjem jeziku s elementima nacionalne povijesti , tradicije i kulture .

Posto je Vlada Republike Hrvatske usvojila Akcijski plan unapređenja zdravlja Roma koji sadrži : istraživanje stanja zdravlja Roma , osiguranje primjene sustavnih zakona, poboljšanje zdravstvene zaštite romske populacije i životnog okruženja u romskim naseljima zalagaću se da ova strategija sadrži i Akcioni plan (2014-2020) za unapređenje zdravlja Roma s definiranim ciljevima :

– Utvrđivanje zdravstvenog stanja Roma

– Poboljšanje ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu

– Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Romi se rjeđe obraćaju liječniku čak i kada prepoznaju svoje zdravstvene potrebe odnosno pojavu oboljenja , a kao razloge najčešće navode to da je bolest prošla sama od sebe ili da su se sami liječili , ali i da je cijena usluga previsoka i da nemaju zdravstveno osiguranje . Ipak , uočena je tendencija povećanja korištenja zdravstvenih usluga i redovitog uzimanja terapije kod Roma koji boluju od kroničnih bolesti .

Ako budem izabran za zastupnika Roma u Europskom parlamentu ispred partije Snaga Roma Hrvatske zlagaću se da se poveća dostupnost zdravstvenih usluga romskoj populaciji s naglaskom na osobe treće dobi , osobe s invaliditetom , oštećenjima , posebnim potrebama i mobilne romske skupine, da se uspostave mehanizmi koji će omogućiti dostupnost zdravstvenih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na marginalizirane i socijalno isključene skupine kroz povećano djelovanje u zajednici.

Stambena problematika Roma – Romi diljem Europe uglavnom stanuju u prenapučenim naseljima loše kvalitete, u izoliranim krajevima, bez vode, struje i mokrog čvora. Život u straćarama ima negativan utjecaj na njihovo zdravlje. Izloženi su povećanom riziku od invaliditeta, kroničnih bolesti i pretilosti, a povećan je i rizik od izloženosti najtežih obolenja. Ali, i kad mogu priuštiti sebi bolji smještaj izvan romskih naselja, stanodavci ne žele izdati stan Romima, što i ne kriju u oglasima , navodi se u izvješću Europske zaklade za unapređenje životnih i radnih uvjeta ( Eurofound ) o utjecaju uvjeta stanovanja Roma na njihovo zdravstveno stanje .

U svrhu stvaranja preduvjeta za prostorno rješavanje, uređenje i opremanje lokacija naseljenih Romima odnosno poboljšanja uvjeta stanovanja romske populacije u Republici Hrvatskoj , Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja treba provoditi mjere propisane u poglavlju XIII Prostorno uređenje Nacionalnog programa za Rome ( Vlada RH, 2003. ) i poglavlju Stanovanje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.- 2015. ( Vlada RH, 2005.) za koje je zaduženo kao nositelj, koordinator ili suradnik u provedbi.

Od 2004. godine do danas putem županijskih zavoda za prostorno uređenje identificirano je 14 županija koje na svom teritoriju imaju lokacije naseljene Romima ( tzv. romska naselja ) koje zahtijevaju prostorno rješavanje, uređenje i opremanje .

Mnoga romska naselja nisu evidentirana u postojećim prostornim planovima JLS, pa je i dalje potrebno donošenje novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih prostornih planova. JLS nemaju zonske planove, pa mnogih postojećih naselja nema u prostorno planskoj dokumentaciji. A isto tako su mnoga naselja izgrađena izvan područja planiranih prostornim planovima za građenje naselja.

Ako budem izabran za zastupnika u europskom parlamentu zalagaću se da se omogućuje stalnost rješenja na temelju lokacijskih dozvola, a očituje se i u manjkavoj ili nepostojećoj komunalnoj infrastrukturi, da se na mnogim mjestima riješe imovinsko – pravni odnosi , da se dobivaju stalna rješenja i imaju vlasničke i posedovni listove u zemljišnim knjigama.

Pošto postoji problem u legalizaciji kuća, koje mnoge romske obitelji ne mogu pokrivati same i obzirom da je legalna gradnja stambenih objekata za Rome otežana uslijed nedostatka financijskih sredstava potrebnih za izradu projektne dokumentacije za obiteljske kuće, komunalnog doprinosa i ostalih troškova prilikom izdavanja akata o građenju, zalagaću se da donošenje prostornih planova ( PP ), odnosno donošenje izmjena i dopuna PP sukladno stanju na terenu detektirano bude kao problem, te na njega treba odgovoriti definiranjem relevantnih mjera.

Statusno pitanje Roma

Romi imaju pravo na rješenje svog statusa u zemljama jugoistočne, središnje i zapadne Europe u kojima žele i nastoje održavaju i unapređuju dobre i prijateljske odnose i suradnju sa narodima u postojećim državama i njihovim nacionalnim institucijama , kao i svim ostalim građanima .

U cilju stvaranja uvjeta za svoj biološki opstanak i sveukupni razvoj i očuvanje svog nacionalnog identiteta, zalagaću se da romski narod ima pravo na osnivanje i razvoj svojih nacionalnih, kulturnih, vjerskih, obrazovnih, znanstvenih, ekonomskih, financijskih, političkih i drugih institucija, ustanova i organizacija i pravo na njihovo financiranje iz državnog proračuna .

Romski narod ne prihvaća neravnopravan i nedefiniran položaj , smatra ga neodrživim i zato ću zahtijevati od svih političkih subjekata Europe da u procesu definiranja ustavno – pravnih odnosa između naroda i nacionalnih manjina osigurati punu političku i nacionalnu ravnopravnost romskom narodu – zaključio je Fadil Hrustić .

Za nas je značajno da Romi budu predstavljeni u Europskom parlamentu kako bi ukupna problematika Roma , mogla biti predstavljena na način koji odgovara našem viđenju stvari “, rekao je Fadil Hrustić za Novinsku informativnu agenciju Roma .Zalagaću se na zaštiti, poboljšanju i promociji ljudskih prava izbeglica, koji su se u posleratnom periodu našli u zemljama zapadne Evrope. Nastojaću da se Romima omogući kao izbegličkoj populaciji pristup dokumentima neophodnim za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i trajnog rešenja, odnosno integracije ili povratka;

Da se Romima omogući kao pripadnicima manjina pristup dokumentima neophodnim za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i time smanji broj pravno nevidljivih lica u Evropi;

Da se omogući zaštita prava izbegličke populacije u zemlji porekla koja se odnose na: povraćaj imovine u posed, obnovu imovine, naknadu za korišćenje imovine, stambeno zbrinjavanje, penziju i dr;

Da se omogući zaštita prava raseljeničke populacije u zemlji izbeglištva koja se odnose na: izbeglički i raseljenički status, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, rad, penziju, obrazovanje i dr;

Nastojaću i zalagaću se da se edukuju službenici u državnim organima, studenti prava i širu javnost o problemima s kojima se suočava raseljenička populacija Roma koja se sada nalazi u državama zapadne Evrope.

Danas Romima u mnogim ustavima država jugoistočne i zapadne Europe nije utvrđen status nacionalne manjine i time im je uskraćena mogućnost ostvarivanja političkih i nacionalnih prava koja im pripadaju kao narodu u sociološkom smislu. Za sada, Romi imaju priznat status nacionalne manjine u ustavima sljedećih zemalja: Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Austrije, Finske i Njemačke, dok je u nekim drugim zemljama također pokrenuta inicijativa da se to uradi.

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava je osnovni dokument od koga treba poći kada se govori o pravima Roma. Ovaj dokument je izuzetno značajan jer obvezuje sve članice Vijeća Europe, a to su danas gotovo sve europske države. Također, nadzorni mehanizam za poštovanje ljudskih prava zajamčenih Konvencijom se pokazao kao relativno učinkovit, i pruža mogućnost svima koji smatraju da im je neko od ovih prava prekršeno da, pod određenim uvjetima, tuže državu Europskom sudu za ljudska prava .

Iako Europska konvencija za ljudska prava ne sadrži posebne garancije manjinskih prava, neke od njenih odredbi, makar posredno, garantiraju određena manjinska prava. Prvo, Konvencija zabranjuje svaku diskriminaciju u uživanju onih prava koja su njome zajamčena ( član 14 ), pa i diskriminaciju na temelju rase, boje kože, jezika, vjere, nacionalnog podrijetla ili veze s ‘ nekom nacionalnom manjinom. Iako se na članak 14. ( zabranu diskriminacije ) može pozvati samo u vezi s navodnim kršenjem nekog drugog prava garantiranog Konvencijom, ovaj član se primjenjuje čak i ako sud utvrdi da samo to pravo nije prekršeno, jer, za prekršaj članka 14. je dovoljno dokazati da postoji stvarna i neopravdana diskriminacija u načinu na koji se nekom licu dopušta da uživa određeno pravo zajamčeno Konvencijom.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*