31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: Romkinje su i danas “diskriminisane” u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi

31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: Romkinje su i danas “diskriminisane” u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi

Ana-Dalipovski– Ana Dalipovski ,,Predsednica Centra za provedbu interacije Roma u EU”, je danas u pisanoj formi izjavila “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da su, i pored usvajanja i potpisivanja Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena od strane najvećeg broja država članica EU u okruženju, “Romkinje i danas najviše diskriminisane u Jugoistočnoj Evropi“.

“Taj neravnopravan odnos prema romskoj ženi ima za posledicu ili cilj da ugrozi ili onemogući priznanje i ostvarenje ili vršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom polju romske žene.

Zato od svih država članica EU  tražim da preko nadležnih nacionalnih sudova i drugih javnih institucija osiguraju efikasnu zaštitu romske žene od svakog postupka kojim se vrši diskriminacija;  da se uzdrže od svakog postupka ili prakse diskriminacije romske žene i da osiguraju da javni organi i institucije postupaju u skladu s ovom obavezom i da poduzmu sve potrebne mere za  otklanjanje diskriminacije žena od strane bilo kog lica, organizacije ili preduzeća” – zaključila je Ana Dalipovski.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*