11.6.2014, Dan Online – Zaposleno samo pet odsto Roma

11.6.2014, Dan Online – Zaposleno samo pet odsto Roma

U Cr­noj Go­ri je od pet do se­dam od­sto Ro­ma za­po­sle­no, 1.118 li­ca je na Bi­rou ra­da, od če­ga 471 že­na, sa­op­šte­no je na se­mi­na­ru „Lo­kal­ni pri­stup, kon­kre­tan pri­stup” či­ji je cilj bio da se pred­sta­ve osnov­ni pro­ble­mi Ro­ma. Šef De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Pod­go­ri­ci Mi­tja Drob­nič ka­zao je da je re­gu­li­sa­nje prav­nog sta­tu­sa Ro­ma je­dan od pri­o­ri­te­ta u Cr­noj Go­ri i ze­mlja­ma re­gi­o­na i pred­u­slov je za rje­ša­va­nje dru­gih pro­ble­ma te po­pu­la­ci­je. On je pod­sje­tio da je na ne­dav­no odr­ža­nom sa­mi­tu u Bri­se­lu ko­ji je bio po­sve­ćen tim pi­ta­nji­ma iden­ti­fi­ko­va­no pet pri­o­ri­tet­nih obla­sti – obra­zo­va­nje, za­po­šlja­va­nje, zdrav­stve­na nje­ga, sta­no­va­nje i re­gu­li­sa­nje prav­nog sta­tu­sa.

Izvor: http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&datum=2014-06-11&clanak=438664&naslov=Zaposleno%20samo%20pet%20odsto%20Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*