4.6.2014, NIAR – Mnogi EU dokumenti govore relativno malo o zaštiti prava manjina

4.6.2014, NIAR – Mnogi EU dokumenti govore relativno malo o zaštiti prava manjina

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-infromativne agencije Roma“, je izjavio danas da je u posleratnom periodu, ljudskim pravima i slobodama posvećivana izuzetna pažnja. Posebno su utvrdjene norme koje se odnose na etničke, verske i rasne manjine. Pored Opste deklaracije o pravima čoveka Ujedinjenih nacija iz 1948 godine, koja je proklamovala opšta načela jednakosti svih, donete su i mnoge konvencije, paktovi i druga dokumenta koja obavezuju države na poštovanje opštih načela i posebnih obaveza u pogledu ljudskih prava i sloboda. To su, na primer: Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz l951 godine, Konvencija Medjunarodne organizacije rada iz 196o godine o zapošljavanju i zanimanjima, Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju iz l96o godine i druge.

Medjutim, pomenuti dokumenti relativno malo govore o zaštiti prava manjina verovatno zbog toga što se navedene deklaracije bave opštim načelima, a probleme manjina prepuštaju državama.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*