Bajram Haliti: Preporuka državama učesnicama OEBS-a

Bajram Haliti: Preporuka državama učesnicama OEBS-a

U oblasti međunarodne emigracije, države članice OEBS-a bi trebale da postanu svesne kompleksnih uzroka nedavnog porasta međuregionalnih migraconih tokova, u koje spadaju faktori kao što su društveno-ekonomska diskriminacija i rasistički ili ksenofobični napadi koji mogu podsticati migracije takvih grupa kao što su Romi.

OEBS takođe podvlači potrebu humanih mera i postupaka kada se radi o takvim pitanjima kao što su zahtev za dobijanjem političkog azila ili ponašanje prema izbeglicama. Slično tome, zakone o državljanstvu u državama sukcesorima nekadašnjih većih državnih tvorevina trebalo bi doneti i primenjivati na human način, tako što bi se posvetila dužna pažnja interesima humanosti prilikom odreživanja preduslova za sticanje državljanstva i naturalizaciju.

S’ tim u vezi, zemlje učesnice bi trebalo da potvrde svoje obaveze o državljanstvu i pitanjima izbeglica iz domena OEBS-a i da ozbiljno ispitaju mogućnost, ako to već do sada nisu uradile, da potpišu i ratifikuju odgovarajuće međunarodne instrumente kao što su konvencije o sanjivanju broja lica bez državljanstva iz 1961. godine, Konvencija UN o status izbeglica iz 1951. godine i njen protokol iz 1967. godine. Pored toga, države članice bi trebalo da i dalje posvećuju pažnju primeni svih postupaka u domenu migracije, kao što su kontrola granica i sporazumi o repatrijaciji, kako bi se osigurali da iz ovakve prakse ne proizađu dodatni problem.

Autorski članak Bajrama Halitija,
glavnog i odgovornog urednika Novinsko-informativne agencije Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*