14.7.2014, NIAR – Bajram Haliti: Srbija je preduzela veliki broj mera kako bi se borila sa rasizmom i netolerancijom

14.7.2014, NIAR – Bajram Haliti: Srbija je preduzela veliki broj mera kako bi se borila sa rasizmom i netolerancijom

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”,pozdravio jedanas u pisanoj formi mere Vlade premijera Aleksnadra Vučića, koja je: preduzela veliki broj aktivnosti kako bi se borila sa rasizmom i netolerancijom. Potpisnik je Konvencije o eliminaciji svih vrsta rasne diskriminacije i Protokola br.12 Evropske Konvencije o ljudskim pravima, koji sadrži opštu anti-diskriminacionu klauzulu. 2006.godine, Srbija je usvojila novi Ustav, koji omogućava principe antidiskriminacije i zaštite prava manjina i obezbeđuje državi da promoviše razumevanje, prihvatanje i poštovanje etničkih, kulturnih, jezičkih i verskih različitosti. 2006.godine, Srbija je takođe usvojila novi Krivični zakon, koji zabranjuje rasističke uvrede i rasnu diskriminaciju. Brojne mere su preduzete kako bi se poboljšao položaj Roma, posebno u oblasti pristupa zdravstvenoj nezi, koje počinju da donose plodove.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*