Bajram Haliti: “Rasna direktiva”

Bajram Haliti: “Rasna direktiva”

Direktiva Saveta Evrope 2000/43/EC, Primenjivanje principa jednakog tretmana među osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko poreklo, formalno nazvana “Rasna direktiva”, najjači je instrument EU po pitanju borbe protiv rasizma, usvojen u junu 2000. Direktiva postavlja okvir minimuma zahteva za “borbu protiv diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog porekla, sa ciljem da sprovede načelo država članica o jednakom tretmanu.” (Član 1).

Širok u svom polju delovanja, ovaj dokument zahteva da države članice EU pravnim putem ukinu rasnu diskriminaciju u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite, socijalnih povlastica i pristupa robama i uslugama. Direktiva iznosi odredbe prema kojima države članice Evropske unije moraju usvojiti zakone, regulacije i administrativne odredbe neophodne za delovanje prema Direktivi. Države članice treba da primene Direktivu direktno u njihovim nacionalnim zakonima i praksama, kako bi se ojačala zaštita od diskriminacije zasnovane na rasnom ili etničkom poreklu.

Države članice moraju obezbediti da domaći zakonski poredak uključuje mogućnosti sankcija za diskriminatore i nadoknade za žrtve.

Bajram Haliti
Glavni i odgovorni urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*