Romima specijalni status u zemljama članicama EU

Romima specijalni status u zemljama članicama EU

Bajram Haliti fotoZnačenje izraza ,,Specijalni status” je prilično nejasno, ali u članu 11.izražava tendenciju da države odstupe od tradicionalnih modela lokalne uprave. U tom smislu, ostaje na državama da slobodno određuju obim specijalnog statusa.

Prema misljenju Komisije Saveta Evrope, svaki specijalni status bi trebalo da se zasniva na želji da se pripadnicima manjina omogući da efektivno učestvuju u donošenju odluka koje se odnose na oblast u kojoj žive ili pitanja koja se njih tiču. Institucije koje uobliče specijalni status bi trebalo da budu sposobne da predstavljaju manjine i da obezbede pripadnicima manjina:

  • Da će biti konsultovani svaki put kada se donose zakonske ili upravne mere koje se njih neposredno tiču;
  • Da će biti uključeni u pripremu, procenu i primenu nacionalnih i regionalnih razvojnih planova i programa koji ih se neposredno tiču;
  • Da će delotvorno učestvovati u procesu donošenju odluka i izbornim telima na nacionalnom i lokalnom nivou, naročito u domenu culture, obrazovanja i o verskim, informativnim i socijalnim pitanjima;

Ovo su samo minimalni zahtevi. Specijalni status se, naravno, može i dalje proširivati, dodeljujući oblasti u kojoj je manjina u većini, sopstvenu zakonodavnu i izvršnu vlast u pogledu regionalnih poslova, i na taj način se uvodi sistem srodan delimičnoj federalizaciji države.

Bajram Haliti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*