21.8.2014, NIAR – Posebno stanje IRL

21.8.2014, NIAR – Posebno stanje IRL

Beograd, 21.8.2014.god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Od osetljivih i marginalizovanih populacija u Srbiji, Romi su medju onima koji su u najgorem položaju. A medju Romima – najosetljiviji i najmarginalizovaniji su IRL. Uslovi života za raseljene Rome u Srbiji su izuzetno loši. Romski IRL, generalno posmatrano, još su više ugroženi zbog toga što nemaju informacija o svojim pravima i o uslugama koje mogu da koriste. Posebno zabrinjava i stanje Aškalija i Egipćana koji govore albanski a koji su još više isključeni iz društva jer ne govore srpski.

Državni organi treba da koriste Principe-smernice UN o internoj raseljenosti. Ovi principi zaista predstavljaju jasan i koristan okvir koji treba državnim organima da pomogne u rešavanju pitanja IRL.

U svetlu stanja nesigurnosti na Kosovu koje ne prestaje, interno raseljenim licima koja žele da se integrišu u Srbiji, uključujući romske IRL, treba dopustiti da to i učine. Kao prioritet, potrebno je formulisati programe za informisanje o mogućnostima, a u vezi sa registracijom imovine na Kosovu. Sva dokumenta, uključujući i IRL kartice, treba da budu dostupna svim IRL. Treba da se izvrši nova registracija raseljenih Roma u saradnji sa romskim NVO kako bi se doprlo do romskih IRL koji do sada nisu registrovani. U naseljima treba da se uvedu programi informisanja o mogućnostima kako bi se olakšao pristup državnim uslugama kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, itd.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*