29.8.2014, NIAR – Strategija ljudske bezbednosti mora da teži uspostavljanju globalne političke kulture zasnovane na ljudskim pravima

29.8.2014, NIAR – Strategija ljudske bezbednosti mora da teži uspostavljanju globalne političke kulture zasnovane na ljudskim pravima

Beograd, 29.08.2014.god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs:Ljudska bezbednost ima za cilj zaštitu ljudskih prava, i to sprečavanjem sukoba i rešavanjem dubokih uzroka nesigurnosti i ranjivosti. Strategija ljudske bezbednosti teži uspostavljanju globalne političke kulture zasnovane na ljudskim pravima. U tom kontekstu, obrazovanje za ljudska prava je strategija koja vodi ljudskoj bezbednosti, budući da osnažuje ljude da rešenje svojih problema iznalaze na osnovama zajedničkog globalnog vrednosnog sistema i pristupa zasnovanog na pravima i pravu, a ne na moći. Ljudska bezbednost promoviše se u celokupnom društvu na decentralizovan način, počevši od osnovnih potreba ljudi, kako žena tako i muškaraca, odnosno od pitanja lične sigurnosti, siromaštva, diskriminacije, socijalne pravde i demokratije.

Mnogo toga povezuje ljudska prava i ljudsku bezbednost. ,,Bezbednost» , u smislu lične bezbednosti (npr. Zaštita od samovoljnog pritvaranja) , socijalne sigurnosti (npr.osiguravanje osnovnih potreba kao što je hrana) i međunarodne bezbednosti (pravo na život u bezbedno međunarodnom poretku) istovetna je s postojećim ljudskim pravima. Politika bezbednosti mora biti znatno više povezana sa strategijama širenja ljudskih prava, demokratije i razvoja. Ljudska prava, humanitarno pravo i izbegličko pravo daju normativni okvir od koga polazi pristup ljudska bezbednost.

Kršenje ljudskih prava ukazuju na pretnje ljudskih bezbednosti, pa se s toga koriste kao pokazatelji u sklopu mehanizma ranog upozorenja za sprečavanje sukoba. Ali, ljudska prava takodje imaju ulogu i u rešavanju sukoba, preobražaju sukoba i izgradnji mira posle sukoba.

Članom 3. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i članom 9. Međunarodnog pakta o gradjanskim i političkim pravima takođe se štiti pravo na slobodu i ličnu bezbednost, koje se uglavnom odnosi na slobodu od straha.

Osim toga, članom 22 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i članom 9 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima priznaje se pravo na socijalnu sigurnost koje, uz ostala ekonomska i socijalna prava, odgovara slobodi od nemaštine. Američki predsednik Frenklin Ruzvelt 1940 godine, tokom Drugog svetskog rata, je reakao: Borba protiv siromaštva, odnosno borba za ekonomska, socijalna i kulturna prava jednako je važna za bezbednost kao i borba za političke i druge osnovne slobode. One se ne mogu deliti, one su međusobno zavisne i nedeljive.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*