5.8.2014, NIAR – Izjava Bajrama Halitija za portal niar.rs

5.8.2014, NIAR – Izjava Bajrama Halitija za portal niar.rs

Beograd, 27.07.2014. god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Država ima obavezu da svako ljudsko biće prizna kao pravni subje kat, što je definisano brojnim međunarodnim dokumentima koje je Re publika Srbija ratifikovala, npr. Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima itd.

U principu 20. Vodećih principa o internoj raseljenosti  Ujedinjenih nacija utvrđuje se: „1. Svako ljudsko biće ima pravo da u svim okolnostima bude priznato kao ličnost pred zakonom. 2. Da bi interno raseljena lica stvarno uživala ovo pravo, organi vlasti dužni su da im izdaju sva potrebna dokumenta neophodna za uživanje i korišćenje njihovih zakonskih prava, kao što su putne i lične isprave, izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih.

Vlasti će omogućiti izdavanje novih dokumenata ili zamenu onih doku menata  koja su izgubljena u toku raseljenja, bez postavljanja neracionalnih uslova, kao što je upućivanje u mesto prebivališta radi pribavljanja tih ili drugih potrebnih dokume na ta“.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*