15.8.2014, NIAR – NACRT STRATEGIJE ZA INTEGRACIJU I DAVANJE NOVIH OVLAŠĆENJA ROMIMA

15.8.2014, NIAR – NACRT STRATEGIJE ZA INTEGRACIJU I DAVANJE NOVIH OVLAŠĆENJA ROMIMA

Preporuke za razne sektore reforme obrazovanja Demokratizacija i decentralizacija

U okviru procesa decentralizacije nadležnosti će se postepeno prenositi sa centralnog na opštinski nivo. Konkretni programi za Rome treba da se realizuju na opštinskom nivou ili na nIvou škola i treba da se obezbedi učešće Roma. Ovom drugom preporukom se i romsko gradjansko društvo u odredjenom stepenu zadužuje da aktivno radi na obezbedjivanju takvog učešća.

 1. Mesto romskog “pomoćnika nastavnika” treba da se uvede u predškolskim ustanovama  i osnovnim školama  koje pohadja veliki broj romske dece. 27
 1. Romski roditelji treba da se uključe u procese odlučivanja u odgovarajućim roditeljskim i školskim komisijama – u skladu sa čl. 118. – 120. Zakona o osnovnom obrazovanju i čl. 89. i 90. Zakona o srednjem obrazovanju.
 1. Radne grupe treba da se formiraju u školama u cilju postizanja obrazovne integracije i psiho-socijalnog i zdravstvenog razvoja dece.
 1. Treba razmotriti mogućnost otvaranja kancelarija (u saradnji sa opštinom, roditeljima i zdravstvenim ustanovama) nadležnih za pružanje administrativne pomoći u cilju upisa dece u školu i rešavanja problema neregistrovane dece.
 2. Treba podsticati saradnju izmedju institucija za socijalni rad (uključujući nevladine organizacije), ustanova za zdravstvenu zaštitu i škola na lokalnom novou, imajući na umu ulogu opština u osnivanju školskih komisija u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju.
 3. Medijatori izabrani iz romskih zajednica treba da deci romskog porekla olakšaju pristup obrazovanju preduzimanjem koordinacionih aktivnosti koje će uključiti sve relevantne faktore (roditelji, škole, opštine, centri za socijalni rad, zdravstveni centri i gradjansko društvo).
 4. U školama sa velikim brojem romske dece kvalifikovanim romskim učiteljima treba pružiti mogućnost da postanu direktori.
 1. Romska omladina treba da se uključi u izradu programa – npr. jedna opcija bi bila da se Romi – učenici srednjih škola i  studenti uključe u pružanje pomoći u učenju učenicima Romima u osnovnim školama.
 2. Zakon o srednjem obrazovanju treba da sadrži odredbu u kojoj je utvrdjeno da škole treba da razmotre uvodjenje kvote ( npr. 5% mesta) za upis romskih učenika u srednje škole u cilju unapredjenja nivoa obrazovanja medju Romima.
 3. Škole treba da obezbede da kurikulum izbornog predmeta “obrazovanje za gradjansko drustvo” promovise klulturu tolerancije medju decom.
 4. Škole, u tesnoj saradnji sa nevladinim organizacijama, treba da razmotre zajedničke rekreativne aktivnosti kao što su ekskurzije u cilju povećanja obima zajedničkih aktivnosti, nivoa znanja i razumevanja izmedju romske dece iz naselja i drugih učenika. Škole i nevladine organizacije treba aktivno da traže finansijska sredstva za ove aktivnosti.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*