10.9.2014, NIAR – IZJAVA BAJRAMA HALITIJA

10.9.2014, NIAR – IZJAVA BAJRAMA HALITIJA

Beograd, 10.9.2014. god. (NIAR)- Knjiga ,,Razmišljanja o romskom pitanju” odgovara pre svega na istorijska, etnološka, antropološka i lingvistička pitanja i dokazuje metodama tih nauka da su Romi poreklom iz Indije, odakle su se u nekoliko mahova selili prema Evropi i nastanjivali njene pojedine delove, a zatim i na ona pitanja koja se odnose na uslove života Roma u Jugoistočnoj Evropi, pri čemu je posebna pažnja posvećena problemima u oblasti ostvarivanja pojedinih kolektivnih i individualnih prava pripadnika nacionalne manjine Roma, kao što su obrazovanje, školstvo, kultura, mediji, učešće u vlasti i sl.; na njihov socijalni i stambeni status, da li se Romi sa normativnog stanovišta mogu smatrati nacionalnom manjinom u Jugoistočnoj Evropi, jesu li pripadnici konstitutivnih naroda u novonastalim zemljama Jugoistočne Evrope; na stepen integrisanosti, kao i na pravne aspekte njihovog položaja, kakvu zaštitu Romima pružaju međunarodni standardi u vidu zaštite manjinskih prava.

S druge strane, u knjizi je navedeno u kojoj meri se države pridržavaju obaveza koje su prihvatile da poštuju opšta priznata ljudska prava u postupanju prema svojim stanovnicima, da sprečavaju kršenje tih istih ljudskih prava od strane privatnih i ne-državnih entiteta, i da potrebnim pozitivnim merama pomažu svojim stanovnicima da uživaju svoja ljudska prava. I ne samo to, moja namera nije samo da svojom knjigom podstaknem diskusiju o tome kako popraviti život Roma u Jugoistočnoj Evropi, uz sve poštovanje njihovog identiteta i kulture, već knjiga nudi i gotova rešenja kada i kako ostvariti mogućnost obraćanja međunarodnim organima za zaštitu ljudskih prava.

slika

Dakle, knjiga „Razmišljanja o romskom pitanju”, slobodno se može reći, obuhvata nekoliko tematskih celina: Egzodus Roma i uzroci seoba iz Indije, progoni, pogromi i represalije nad Romima, masovna i sistematska kršenja ljudskih prava na Kosovu i Metohiji nakon rata, zaštitu prava na međunarodnom nivou i pravni položaj Roma u Jugoistočnoj Evropi.

Smatramo da će knjiga „Razmišljanja o romskom pitanju” predstavljati značajan istorijski poduhvat u romskoj civilizaciji i da će dati doprinos razvijanju kulture demokratije, tolerancije, multikulturalnosti, unapređenju ljudskih prava, unapređenju obrazovnog i kulturnog nivoa Roma, unapređenju kulture mira i nenasilja u svim državama u kojima žive na Balkanskom poluostrvu, a možda i šire.

Nadam se, a i verujem, da će ova publikacija, u kojoj sam posebnu pažnju posvetio globalnim promenama i prilagođavanju Roma tim promenama, ali i naučnim rezultatima istraživanja društvenih, kulturnih i ekonomskih problema Roma, biti ne samo izvor novih informacija o Romima već i zadatak za naučne institucije da se založe i podstaknu svoje vlade da ubrzaju uređenje pravnog položaja Roma, kako bi im se obezbedila međunarodno priznata i zaštićena prava manjina i ubrzao kulturni, obrazovni i ekonomski napredak.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*