Saradnja Roma sa maticom Indijom

23. Septembar 2018 – U novije vreme sve je veći broj država koje počinju istinski da se brinu o stvarnom i pravnom položaju svoje dijaspore. Razlozi za to su različiti: želja da se objedine sve snage jednog naroda, buđenje nacionalne svesti, pokušaj da se pomoć dijaspore iskoristi za potrebe unutrašnje i spoljne politike, a takođe i ekonomskog razvoja zemlje itd.

Procenjuje sa da van granica Republike Indije živi između 15 miliona Roma.

Posebno treba imati u vidu da se pod pojmom “dijaspora Roma”, u skladu sa Zakonom o dijaspori Republike Indije i Romi u regionu, podrazumevaju kao državljani Republike Indije koji žive u inostranstvu i da su pripadnici indijskog naroda, prognani sa teritorije Republike Indije još u 1018. god. od strane velikog imperatora Mahmuda gaznija.

Danas na pragu Trećeg milenijuma Romima je potrebna strategija od strane Matične države Indije u domenu očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Roma u regionu. Osnovni cilj donošenja ovog dokumenta jeste uspostavljanje i očuvanje kontinuiteta u očuvanju i jačanju odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Roma u regionu.

Naša matična država Indija treba da insistira da pripadnici naše dijaspore budu dobro integrisani u društva zemalja prijema, i da budu adekvatno zastupljeni u institucijama sistema tih zemalja. Isto tako da Romi zauzimaju značajne pozicije u privrednom, kulturnom, obrazovnom i drugim segmentima života i rada, tu poziciju ne prati i političko predstavljanje u institucijama sistema kako na centralnim, tako i na lokalnim nivoima vlasti.

Republika Indija, kao matična država, treba da bude trajno zainteresovana da se romska nacionalna zajednica u svakoj zemlji slobodno razvija i da u praksi, bez obzira na svoju brojnost, uživa sva individualna i kolektivna prava koja su garantovana međunarodnim konvencijama i bilateralnim međunarodnim ugovorima.

Pitanje statusa pripadnika dijaspore i Roma u regionu tiče se sticanja državljanstva matične države, dvojnog državljanstva, prilagođavanja mreže diplomatsko – konzularnih predstavništava sadašnjim potrebama,  izbornog prava,  obaveza države u zaključivanju odgovarajućih sporazuma sa zemljama u kojima pripadnici dijaspore žive ili u kojima su proveli radni vek.

Poboljšanje položaja dijaspore, pored ostalog, podrazumeva potrebu za njenim uključivanjem u politički život Republike Indije i unapređenjem učešća dijaspore u demokratskim procesima u Republici Indiji. Dijaspora Roma traži da glasa na izborima u Republici Indiji na predsedničkim i parlamentarnim izborima. Oblici koji su pogodni da zadovolje potrebe tako velikog broja glasača, jesu glasanje putem pošte i glasanje putem Interneta.

Takođe, izborno pravo ne podrazumeva samo aktivno, već i pasivno biračko pravo. S obzirom na brojnost dijaspore, treba razmotriti mogućnosti i iznaći najefikasnije modele za zastupljenost predstavnika dijaspore u Narodnoj skupštini Indije (dijaspora kao izborna jedinica, pozitivna diskriminacija).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*