OKVIRNA KONVENCIJA

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope predstavlja prvi prvano obavezuju}i dokument posve}en za{titi nacionalnih manjina u celini, ali su njene odredbe uglavnom programskog tipa, i njihovo konkretno sprovodjenje poverava se nacionalnim zakonodavstvima. Prilikom njihove implementacije u Srbiji moramo voditi računa o činjinici da je postojeći nivo priznatih manjinskih prava kod nas svakako iznad minimuma koje predvidja konevencija, pa njene preporuke treba shvatiti i primeniti uz najrestriktnije tumačenje ograničavajućih i diskrecionih upustava.

 

(NIAR)

 

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*