Dekada Roma – obrazovanje

19.11.2018. Zemun – UČIMO ZABORAVLJENE ROMSKE REČI

SVET LUMIA Phuv Zemlja Kham Sunce Ćhonut Mesec Ćexraina Zvezde Inklipe e khamesqo Izlazak sunca Ȝaipe e khamesqo Zalazak sunca Khamesqe-kiran Sunčevi zraci Ćhonutesqi –kiran Mesečina Chattan Planina Paharhe Brdo Ghate Dolina Maidan Ravnica Brršind Kiša Barr Kamen / Stena Badal Oblak Iv Sneg Tofan Oluja Balval Vetar Samundar Okean Tapoo Ostrvo Ćišaj Pesak Marosthal Pustinja Pani Voda Lehrahn Talasi ... Read More »

11.11.2018. Zemun – VRSTE PROMENE IMENICA

U rečenici imenice se ostvaruju u oblicima promene, koji se utvrđuju prema gramatičkim kategorijama broja, roda i padeža. U romskom jezku postoje dve klase promena koje se razlikuju na osnovu afiksa koje imenica dobija menjajući se po padežima, kako u jednini, tako i u množini. Deklinacija imenica muškog roda (Deklinàcia e navnenqi murśikane lingosqqe) Osnova afiksa -es- i -en- (Fùnda ... Read More »

03.11.2018. Zemun – MORFOLOGIJA

Morfologija (grč. morphe – oblik i logos – nauka, reč, govor) sa tvorbom reči deo je nauke o jeziku koji se bavi rečima: njihovim vrstama, oblicima i tvorbom (građenjem). Sam termin morfofonologija nastao je kao složena reč od termina morfologija i fonologija, a kao deo gramatike prirodno povezuje fonetiku (i fonologiju) sa delovima koji opisuju promenu oblika reči i tvorbu ... Read More »

29.10.2018. Zemun – SINTAKSA O (OSNOVNI POJMOVI)

Termin sintaksa vodi poreklo od starogrčke reči syntaxis (sintaksis), koja je, između ostalog, označavala nauku o građenju rečenice, odnosno o slaganju i uređivanju reči u rečenici. Sintaksa je deo gramatike koji izučava sintaksički sistem nekog jezika, tj. principe na osnovu kojih se, formiranjem i kombinovanjem odgovarajućih jezičkih jedinica, od reči formulišu rečenice kao celovite (završene) jedinice usmene ili pisane komunikacije. ... Read More »

17.10.2018. Zemun – ROMSKA KNJIŽEVNOST

Romska umetnost je novijeg datuma. Poznate su, doduše, romske pesme, muzika, igra, to jest, sve što je ovaj narod poneo iz Indije i, menjajući prostore i kulture, sačuvao do dana današnjeg. Međutim, u ovakvim uslovima nije bilo moguće stvoriti nešto novo. Vekovima suočeni s onim surovim NE koje se, na njihovom dugom i bezimenom putu, pretvaralo u smrtonosne oblike, Romi, ... Read More »

11.10.2018. Zemun – PUT DO FORMIRANJA STANDARDNOG JEZIKA ROMA

Akademik prof. dr Milan Šipka Put do formiranja jednog standardnog jezika nije ni jednostavan ni lak, kaže akademik prof. dr Milan Šipka. On posebno akcentuje da složen, društveno i lingvistički uslovljen proces jezičke standardizacije – prema jednoj novijoj sociolingvističkoj šemi – podrazumeva čak deset faza: –   Prva je selekcija norme, odnosno izbor organskog idioma na kome će se zasnivati standardni ... Read More »

25.09.2018. Zemun – OBRAZOVANJE ROMA

Romi, za sada, nemaju škole u kojima bi se nastava odvijala na njihovom maternjem jeziku. Bilo je nekih pokušaja u Vojvodini i na Kosovu, romski jezik se u nekim školama uvodio i kao fakultativni, ali sve u svemu ta praksa još uvek nije ni izražena u normativnim aktima a još manje ozbiljno uzeta u razmatranje kao neminovnost brojnih naših sredina ... Read More »

01.09.2018. Zemun – ROMSKI JEZIK

1.Septembar.2018 godine – Romi su nerado otkrivali svoj jezik, čuvajući ga kao sredstvo izolacije i sigurnosti unutar društva koje Romima nije bilo naklonjeno. Ipak su se na kraju 16 i 17 veka pojavila učenja, razmišljanja i špekulacije o tom jeziku. Prvi je 1597. Bonaventura Vulcanius, professor grčkog jezika  u Leidenu, objavio listu od 67 reči i nešto gramatike. Upozorio je ... Read More »

21.5.2014, subotica.com – Obrazovni program “Druga šansa” u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”

Program funkcionalnog obrazovanja odraslih „Druga šansa“ realizuju OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ i Edukativni centar Roma. Upis u program za školsku 2014/15. godinu je u toku i traje do 1.jula a naknadni termini upisa biće od 15.avgusta do 1. septembra. Program „Druga šansa“ otvara mogućnost za sticanje osnovnog obrazovanja odraslih, za šta je posebno zainteresovana romska populacija. Dobra saradnja OŠ „Jovan ... Read More »

1.3.2014. – Romima teško do diplome

Godišnji susret Roma Donje Saksonije i Bremena, koji je nedavno održan u prostorijama Fakulteta za zdravstvo i socijalu u Hanoveru, pokazao je da su Romi čvrsto rešeni da se bore za svoja prava i prosperitet svog naroda, a političari već i svojim brojnim prisustvom pokazali su da su spremni da im pomognu. Gradonačelnik Bernd Štrauh (SPD) šansu vidi u školovanju ... Read More »