Ljudska prava

29.11.2018. – Запошљавање

Међународни правни оквир На ромску заједницу у Републици Србији може се применити неколико докумената Савета Европе (Препорука о унапређењу економског положаја и запошљавања Рома/Цигана и лица без сталног боравка у Европи, Економски проблеми и проблеми запошљавања с којим се суочавају Роми/Цигани у Европи), Савета Европске уније (Директива за примену начела равноправног третмана лица без обзира на расно и етничко порекло, ... Read More »

17.11.2018. – Здравствена заштита

Међународни правни оквир Полазне основе за дефинисање здравствене политике Републике Србије, посебно за давање приоритета здравственој заштити ромске популације, налазе се у следећим међународним документима и препорукама: Универзална декларација о људским правима, Декларација Светске здравствене организације о одговорности државних здравствених органа сваке земље, Препорука Светског самита УН о превазилажењу социјалних разлика, Миленијумски циљеви развоја (од осам дефинисаних циљева, три су ... Read More »

07.11.2018. – Социјално осигурање и социјална заштита

Међународни правни оквир Међународни правни оквир у овој области чине Повеља о основним правима у ЕУ, Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, Међународни пакт о грађанским и политичким правима и Конвенција о правима детета. У међувремену су донети закони о финансирању локалних самоуправа и буџетском систему који су локалним самоуправама ... Read More »

24.10.2018. – Услови становања

Међународни правни оквир Један од првих докумената који је започео промоцију права на адекватан стан јесте Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, који је 1966. године усвојила Генерална скупштина УН. Савет Европе је, такође, усвојио читав низ докумената који се односе на једнак приступ становању и на потребу обезбеђивања одговарајућег смештаја. Европска социјална повеља, као права и обавезе ... Read More »

13.10.2018. – Социјално осигурање и социјална заштита

Међународни правни оквир Међународни правни оквир у овој области чине Повеља о основним правима у ЕУ, Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, Међународни пакт о грађанским и политичким правима и Конвенција о правима детета. У међувремену су донети закони о финансирању локалних самоуправа и буџетском систему који су локалним самоуправама ... Read More »

09.10.2018. – Информисање

Међународни правни оквир Међународни правни оквир чине Оквирна конвенција о заштити мањина, Европска повеља о регионалним или мањинским језицима и Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода. Национални правни оквир Закон о јавном информисању (2003. године) и Закон о радиодифузији (2002. године) уређују и трансформишу систем јавног информисања. На основу њих реализована је приватизација штампаних медија чији су ... Read More »

03.10.2018. – Култура

Међународни правни оквир Језик, усмена култура, музика, традиционална материјална култура и холокауст над Ромима (као нарочити вид културе и етике сећања) имају истакнуто место у плановима и програмима готово свих европских земаља, у којима су већ створене одговарајуће институције и установе. По узору на те земље, и у Републици Србији треба стварати такве програме, институције и установе. Национални правни оквир ... Read More »

30.09.2018. – Политичко учешће и представљање

Међународни правни оквир Савет Европе, Организација за европску безбедност и сарадњу и Европска унија донели су неколико препорука у вези за политичким учешћем Рома (Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома из 1999. године, Борба против расизма и нетолеранције према Ромима/Циганима из 1998. године, Нацрт препорука Комитета министара Савета Европе о политици према Ромима/Циганима у Европи из 2002. године). Комитет ... Read More »

Образовање

Међународни правни оквир Право на образовање утврђено је у низу међународних докумената: Универзална декларација о људским правима (члан 26), Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (члан 13), Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације (члан 5), Конвенција Организације УН за образовање, науку и културу (UNESCO) против дискриминације у образовању, Међународни споразум о цивилним и политичким правима, Миленијумски ... Read More »

Положај жена

Међународни правни оквир Међународни правни оквир чине Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (Резолуција Генералне скупштине УН, 1979. година), Пекиншка декларација и Платформа за акцију (1995. година), Миленијумски циљеви развоја УН (2000. година), Декларација о једнакостима између жена и мушкараца као фундаментални критеријум демократије Савет Европе (1997. година), Декларација о елиминисању злостављања жена (1993. година), Опциони протокол уз Конвенцију ... Read More »