3.2.2014. – juGmedia: E Rromengiri Liga bahanqerela romane mahalengiri legalizaciă

3.2.2014. – juGmedia: E Rromengiri Liga bahanqerela romane mahalengiri legalizaciă

E Rromengiri Liga vazdinqa iniciătiva o republikano Khedipe te leljarel o Kanuni baši rromane mahalengiri legalizaciă,sar ʒipheribe e Kanuneske baši legalizaciă kova sine leljardo ko oktobro persi berš.

Ki rromengiri Liga phenena kaj nijekh taro štar kanuniă kola ko palune 13 berša si leljarde ki Serbiă na dela šajsarin te lagalizirinen pe o rromane mahale.

O prezidenti ko prezidiumi tari Sakanutni konferenciă taro rromane dizutnengere khedipa Osman Balić vaqerqa kaj ki Serbiă si registririme 593 romane mahale, a lendar 80 procentiă si bilegalizirime.

Haing: http://jugmedia.info/2014/02/03/liga-roma-predlaze-legalizaciju-romskih-naselja/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=liga-roma-predlaze-legalizaciju-romskih-naselja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*