15.7.2014, NIĂR – O Rroma imigrantiă ko parko Lejn ko London

15.7.2014, NIĂR – O Rroma imigrantiă ko parko Lejn ko London

Deša Rroma kola ko palume masekya resle ko London te roden buti, sovena ki phuv ko stasioni θaro teliphuvaqo pampurenqodrom Park Lejn ko London, nanipaja šajdipe te iranen pe pe kherende.

„ But siyum phagi, mangava te iranav man me čhavrenqe. Akate nane man ni buti, ni love, a nane man 75 funte kobor vaiăni mange te iranav man khere,vaqerda 41beršesnqi Rromani savi na manqiă te phenel ko si.

Jekajek vaqerena vi okola liparindor kaj o biƷanibe anglikani čhib qerda te ovel lenge pharo te arakhen buti.

O Ʒivdutne ko London vi barogendo turistiă i saxni situaciă dikhena la θarasa soske si minsale savo problemi šaj te ovel kana e manušen nane len ni habe, ni učharin upro šere.

O raƷe panda na avaziqerde pe sebepi akaja čhipota.

(NIĂR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*