16.7.2014, romea.cz – Kevin Basek, volonteri θaro Lehig Universiteto: o rromano Ʒiăni arakhela pe sistemikane ekskluziăsa

16.7.2014, romea.cz – Kevin Basek, volonteri θaro Lehig Universiteto: o rromano Ʒiăni arakhela pe sistemikane ekskluziăsa

Ko avgo ekvaš θaro julo duj studentiă θaro Lehig Univerziteti ko UAT, Kevin Basek vi Alisa VeƷ, ale ki kancelariă θari ROMEA mangindor te nakhaven po nilay qerindor vareso majbut θaro bešibe ko kham, dromaripe vi Ʒaibe jekhaθar ki aver baxlana, sar so qerena buteder lenge beršale, vi po vaxt nakhavqe ki biprofitesqi organizaciă sar volonterya. I organizaciă Inclusion fokusirinela pe ko suporti e inkluziăqe vi integraciăqe θaro minoriteya ki Čexiă-qi Republika barabar e Kristina-sa Novak, profesori vaši klinikaqi psixologiă, qerde šajdipe vaši maškarƷiănesqo volontiribe.

Šaj li te qeren komparaciă maškar tumaro Ʒandipe khere e lokalno akcesesa kori majtikne. Savo si tumaro Ʒandipe diăkana?

Me ka vaqerav kaj sakova kotor θari lumiă si bilačhegndenca vi diskriminaciăsa, jekhutno turlipe si o stereotipya vi kvantiteti θaro minoritetya. Odote kote me Ʒivdinava si xari minoritetya vi odolesqe valăni te maren pe e diskriminaciăsa. Buteder atakya si salde verbalna vi našti te komparirin pe e sistematikane eksluziăsa kolasa arakhena pe o Rroma.

So gndinena kaj si doš ko akcesi θaro čexiăqo sasoitnipe vašo minoritetya, Gndinena li kaj tumaro sasoitnipe qerela diso majšukar, dikhena li varesave modeliă θar akcesi kolen o amerikako sasoitnipe na kamiyabiqerela te implementirinel?

Me gndinava kaj baro problemi si o čhani kolesa i raƷa tretirinela i edukaciă vi odova sar lokheste o minoritetya šaj te segregirin pe ano škole. Akana, o studentiă si predmeti ko testiribe kova saiqerela pučimata vaše teme kola nane barabarutne sarenqe. I edukaciă valăni te ovel ko avgo plani θaro sociălna reforme.

O ačhutno kotor θar itervju ki anglikani čhib ki akaja adresa: http://www.romea.cz/en/features-and-commenθary/interviews/kevin-basek-a-volunteer-from-lehigh-university-roma-people-face-systematic-exclusion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*