30.6.2014, EurActiv – Akharen e anti-ciganizmo pe anavesa: Rromenqi inkluziă ko avutno evropaqo parlamenti vi komisiă

30.6.2014, EurActiv – Akharen e anti-ciganizmo pe anavesa: Rromenqi inkluziă ko avutno evropaqo parlamenti vi komisiă

Avgo piro ki mareba e anti-ciganizmosa si te penзarel pe sar esavko, phenela Martin Demirovski θar ENAR, Evropaqo netvorko mamuj rasizmo, ko puterdo akharibe e nevyarde evropaqe institucienqe te maren pe mamuj akava bayrovibasqo fenomeni ki Evropa prioritetesa.

Θaro 2004.зi 2009. O Evropaqo parlament khelqa зanli rolă ko akharibe e Evropaqe komisiă te zurarel evropaqi strategiă vašo Rroma, ki te arakhel inkluziă e majbare evropaqe minoritetenqe grupaqe. Ko зovapi θar akava viziăko akharipe, 2010.berš i Evropaqi komsiă vi Evropaqe uniă-qo konsili lelărqe Evropaqo pervaz vaši nacionalno rromani integraciăqi strategiă. Numaj, trujal so „ i dokumentaciă,, sine hazri sa panda si zaruri buti ki te arakhel pe akale strategiăqi implementaciă, ulavdeste ko konteksti e bayrovipasqe rasistikane čelalipasa vi lafesa dromardo kori Rroma. Sigende, o linč upro rromano tinejзeri ani Franciă si slade paluni ko niče esavke incidentiă čelalipasa buxleste ani Evropa.

Xaing (anglikani čhib): http://www.euractiv.com/sections/future-eu/call-anti-gypsyism-its-name-roma-inclusion-next-european-parliament-and

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*