6.7.2014, B92 – “Na mangle te putren esapi Rromanăqe”

6.7.2014, B92 – “Na mangle te putren esapi Rromanăqe”

Šθar krisesqe kejsora vi šela čhipote si rezultati θaro korkorimanqapasqo pučlăripe vaši diskriminaciă, vaqerela i paqivqerutni vaš arakhibe o jekajekhipe Nevena Petrušić.

„Si amenšθar krisesqe kejsora kolende sar tazdivi istemalqerasa situacie θaro situaciăqo testiribe,numaj vi šela čhipote kola rezultirinqe deibasa gndipa vi rekomandacie kolen o paqivqerutno qerdas“, vaqerqa vašo Tanjug Petrušić vaqeindor kaj o situaciăqo testiribe sikavela si li Ʒiko ko si upto šube čače diskriminatori.

Oj vaqerqa vi kaj i kancelariă kasqere čekateste arakhela pe, lelă rovlărina θaro BRO kola butiqerena xakonça θaro rromano nacionalno minoriteti sebepi so o testiribe sikavqa kaj jek banka durust Agenciă vaši deibe bimiškibasqo mali na manqena te den servisiă e Rromenqe.

Aso laqe lafiă, i banka na manglă te putrel esapi rromanăqe, Ʒikote avere Ʒenesqe, ko jekajek kondicie vi faktiă, odova qerqe.

„ Sebepi akaja čhipota vazdinqam kejso vaš arakhibe θari diskriminaciă, numaj ki baza θaro tazdiviă arakhle situaciăqe testiribasa vazdinqam kejso vi mamuj jek Agenciă vaši deibe bimiškibasqo mali, sosqe na manglă terne rromanesqe te del informaciă kola staniă si deibasqe teli kiriă“, xavlărqa Petrušić.

Xaing: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=07&dd=06&nav_category=12&nav_id=873213

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*