Lumia

17.7.2014, ENAR – Polandaqo ultra-daxinalo Ʒeno ko EP kritikuime sebepi istemalqeribe rasistikani čhib

ENAR thaj o Ʒene θar Evropaqo parlamenti akharde e prezidente ko EP Martin Šulc-e te leljaren zorale akcie mamuj e polandqo bičhaldo Janup Korvin Mike sebepi deibe agorale bileljaribasqe lafiă. Pala ko debate trintodi baši ternenqo bibuqarnipe, o Ʒene ko EP akahrena e ultra-daxinale političare Januš Korvin Mike te afiqerel pe vi te del pe funkciăqo mukibe sebepi istemalqeribe o ... Read More »

16.7.2014, romea.cz – Kevin Basek, volonteri θaro Lehig Universiteto: o rromano Ʒiăni arakhela pe sistemikane ekskluziăsa

Ko avgo ekvaš θaro julo duj studentiă θaro Lehig Univerziteti ko UAT, Kevin Basek vi Alisa VeƷ, ale ki kancelariă θari ROMEA mangindor te nakhaven po nilay qerindor vareso majbut θaro bešibe ko kham, dromaripe vi Ʒaibe jekhaθar ki aver baxlana, sar so qerena buteder lenge beršale, vi po vaxt nakhavqe ki biprofitesqi organizaciă sar volonterya. I organizaciă Inclusion fokusirinela ... Read More »

15.7.2014, NIĂR – O Rroma imigrantiă ko parko Lejn ko London

Deša Rroma kola ko palume masekya resle ko London te roden buti, sovena ki phuv ko stasioni θaro teliphuvaqo pampurenqodrom Park Lejn ko London, nanipaja šajdipe te iranen pe pe kherende. „ But siyum phagi, mangava te iranav man me čhavrenqe. Akate nane man ni buti, ni love, a nane man 75 funte kobor vaiăni mange te iranav man khere,vaqerda ... Read More »

14.7.2014, fare network – Polandaqere ultra-daxinale grupe taqarena anti-rromano bimangipe ki učhalin θar Aušvic

Majxari θaro 20 milye θar Aušvic, odothe kote so nekana akharena sine „Avri e Jaudienca“ o fudbalesqe naviyačya akharena „Avri e Rromenca“. I tikni rromani khedin θar Andrikovo Ʒivdinela ki θar θaro kana o polandaqere ultra-daxinale grupe šurarqe kampanja vaši lenqo θaravqeribe. I kampanja šurarqa khedipasa nakhlo berš kana o akhariba “Cyganies raus”(Avri Rroma) ašundona sine vi sine čhivde ko ... Read More »

14.7.2014, romea.cz – Čexiăko filmesqo festivali pursakodenda filmesqe vašo rromano bokseri

O maškarƷiănesqo filmesqo festivali ko Karlovi Vari alusarde 15 proektiă θaro 51 avaziqerde ki te khuven ano kontesti sar kotor θari lesqi čitra „Buqa ano thavdipe“ vašo pursakoya ko 7.julo 2014.berš. O maškarƷiănesqo žiri alusarda o majpaqivdendutno filmi kova valăni te lel pursak ko moldipe θaro 10.000 evra ko servisya θaro festivalesqo partneri Barandov Studios. Majlačho filmi akale kategoriăte lelă ... Read More »

12.7.2014, Deutche Welle – Anticiganizam” ki nemačkaqi publik

O politikano vi mediumenqo lafiqeribe vašo čorole imigrantiă θaro Balkani, phaglă buteder „porcelani“, gndinela o Centralno konsili e Sintenqo vi Rromenqo ki Nemačka. Odolesqe, phenena o ekspertiă, majbut anθarqe o mediumenqe xaberideyba. „Čače si, but odova qerdam“ phenqa Romani Rose θaro Berlin, vaqerindor vaši 30 berša mareba mamuj anticiganizmo ki Nemačka. Ov panda θaro 1982.berš si ko čekat θaro Centralno ... Read More »

12.7.2014, romea.cz – Brisel insistirinela i Čexiă-qi Republika te alocirinel o EU love direktno vaši Rromenqi inkluziă

I Čexiă-qi Republika phenela kaj ubedisarda e Evropaqe komisiă te cidlărel o bareder kotor θaro pe 55 ciθarina vaši themaqo plani vaši leibe EU love. Numaj, o Čexoja valăni te qeren phanlolafi e Komisiăsa vaši buteder teme sar so si finansiribe inkluzie θaro rromano Ʒiăni ko sasoitnipe. O teloministeri vaši regionalno zuraribe Daniel Braun denqa informaciă e žurnalistenqe trintodi. O ... Read More »

11.7.2014, ERIO – ERIO-sqere rekomandacie e italiăqere prezidentlukosqe e EU-a

O nevo prezidentluko e EU-a lendo θi Italiă, a šurardo ko julo Ʒi decembro 2014.berš si avgo ko nevo trio prezidentluko( Italiă, Letoniă vi Luksemburg). E Italiă-qo prezidentluko ovela ko naxθalo momenti vaš EU. EU arakhela pe ki faza θo nevaqeribe θ ekonomikani kriza, a o Evropaqo parlamenti vi i Komisiă purarena pe neve mandatiă kreiridnor šajdipa baš iranibe o ... Read More »

10.7.2014, ERRC – Franciă θala poaƷarig e Rromenqere θithanaqeribasa ki masovno baza

Franciă θala poaƷarig pe bikanunikane vi kuč politikasa Ʒaro Rromenqoro θithanaqeribe kola istemalqerqe po xako ko phiribasqo tromalipe ko pervazi Ʒar EU Ʒare phuva sar so si Rromuniă. Maškar 1.julo 2014. 3807 Rroma si θithanaqerdo Ʒaro 40 turli lokacie. O bareyaga ko duj maxale mukle 51 rromane familiă bizo kher θikana e franciăqe raθe implementirinde čelale θithanaqeriba ko 38 maxale. ... Read More »

9.7.2014, romea.cz – Španiă: i masa phabarda duj rromane khera

Španiăqere mediumiă xaberidena kaj truyal 300 manuša qedinqe pe savatone 5.julo ko tikno than Estepa paše Ʒi Sevilă ki Španiă ki te protestirinen mamuj i bayrovipasqi digra θaro kriminali. O demonstracie ule čelale atakora upro khera θaro rromane Ʒivdutne vaši kolende o protestantiă paqana sine kaj si Ʒovapiăle bašo ćoribe. O bilegalna demonstracie sine akharde ko sociălna netvorkoja vi našavqe ... Read More »