Tag Archives: kompenzaciă e Rromenge

4.2.2014. – politics.hu: I Raʒi alusarqa BRO savi ka moldaqerel i kompenzaciă baši Rromengoro mudaripe, vaqerela o ministeriumi

I Raʒi alusarqa BRO te skicirini šema baši kompenzaciă o ʒivdinkerde thaj familie taro Rromengere mudaripanqere viktimiă 2008/2009, vaqerdo si ko ministeriumi baši manušikane resursiă MTI dujtodiveste. I Raʒi adoputinqa dekreti baši kompenzaciăkoro qeribe e pukniqerde thaj pašutnenqe e viktimenqe thaj alusarqa e ministre baši manušikane hakoja Zoltan Baloge te ovel dajatvime e proceseskere butiqeribasqe, vaqerdo si ko havljaribe. Šov ... Read More »