Tag Archives: Rroma e Hungariăke e rromenqo zoresqo tradipe

23.5.2014, romea.cz – Hungaria: o foro del e ćorre Rromenqe love te ӡan gothar

E Čehiăko radio raportisarel kaj e komunake funkcionera ane utar hungariăko foro Miškolc ande decizia po kontroverzno čhandipe e ćorre manušenqe thanenqe majanglal thanardutne e rromane manušençar. Tela o alav te laćhardol o geto, von planirin te den ӡike duj milionura hungariăke forintura (6.600  Eura) saiktone familiăke  savi ӡal anθar o foro thaj del svato kaj najte irisavol pal pale ... Read More »