Tag Archives: Rroma Hungariă

7.7.2014, humanrightseurope.org – Nils Muižnieks: Hungariă ka valăni te qerel majbut vaši manušikane xakoja e Rromenqe, migrantenqe vi Ʒenenqe invaliditetesa

Zaruri si te qerel pe majbut ko arakhibe o xakoja θaro rromane khedina, migrantiă vi Ʒene invaliditetesa ki Hungariă aso Komesari vaši manušikane xakoja Nils Mužnieks. Pala i šθaredivesenqi vizita akale phuvate, Mužnieks pučarda kaj o Rroma sa panda arakhena pe segregaciăsa sar ko kherutnipe aqar vi ki edukaciă, ko „konteksti Ʒaibe poadarig e bitoleranciăsa ki phuv“. O komesari vaši ... Read More »

25.6.2014, ERRC – Hungariăqiri diz hazri te „paldel“ pe rromen

O Evropaqo centro vaši rromenqere xakoja ERRC gajlime si sebepi siqendesqoro dekreto өaro lokalna raзe kova si qerdo te paldel e Rromen өaro Miškolc, šerutni diz ani dakšinali Hungariă. ERRC bičhaldas pe xakajale analize e Evropaqere komisiăqe čitrindor o bikanhunipe өar akaja akciă, apelirindor e Evropaqere komisiăke te lelărel akciă mamuj Hungariă soske lakoro loklano dekreto phaglărdas o EU kanuni. ... Read More »

5.2.2014. – romea.cz: FXB Centro, Harvard Univerziteti – č elalipe thaj atakoja upro Rroma valjani te tharen alarmiā ki maškarʒiāneskiri khedin

O FXB Centro bašo sastipe thaj manušikane hakoja kθtar Harvard Univerziteti avaziqerqa raporti kova dokumentirinela o ,, Siqaribasqere forme baš anti/rromano  č elalipe ki HUngariā,, O raporti si kreirime ki te alarmirinel o Uniime nacie thaj e maškarʒiāneskere khedina ko lungevaktesqere forme  č elale atakoja thaj akcie mamuj Rroma(pejorativnikane akharde cigani). O raporti akharela e Spaciālno konsilutne kθtar UN baši ... Read More »

4.2.2014. – politics.hu: I Raʒi alusarqa BRO savi ka moldaqerel i kompenzaciă baši Rromengoro mudaripe, vaqerela o ministeriumi

I Raʒi alusarqa BRO te skicirini šema baši kompenzaciă o ʒivdinkerde thaj familie taro Rromengere mudaripanqere viktimiă 2008/2009, vaqerdo si ko ministeriumi baši manušikane resursiă MTI dujtodiveste. I Raʒi adoputinqa dekreti baši kompenzaciăkoro qeribe e pukniqerde thaj pašutnenqe e viktimenqe thaj alusarqa e ministre baši manušikane hakoja Zoltan Baloge te ovel dajatvime e proceseskere butiqeribasqe, vaqerdo si ko havljaribe. Šov ... Read More »