Tag Archives: zapošljavanje Roma

10.7.2014, OK Radio – Novi ugovor grada i HELP-a

Grad Vranje potpisaće ugovor o saradnji sa nemačkom organizacijom „HELP“ koji podrazumeva finansijsku podršku za 40 pokretača malog biznisa. Ugovor predviđa saradnju na projektu „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva sa fokusom na Romkinje u Srbiji“ kojim će biti obezbeđeni grantovi u vrednosti od 1.500 i 2.400 evra sa učešćem od 5 odnosno 10 odsto ... Read More »

2.7.2014, evropa.gov.rs – Obuka za izradu biznis planova kao podrška zapošljavanju Roma i Romkinja

Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja kreiran je u okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji. Nakon mapiranja dosadašnjih uspešnih ekonomskih inicijativa za zapošljavanje preduzetnika/ca i samozaposlenih Roma i Romkinja početkom 2014. godine, tokom juna su organizovane obuke u Kragujevcu, Beogradu i na Fruškoj gori za ... Read More »

30.6.2014, NIAR – Potrebno je zaposliti više saradnika Roma

Na simpozijumu ,,Nasi sugradjani i Romi“ prof. dr Rajko Đurić ukazao je na mogućnost osnivanja Interkulturalnog saveta u Srbiji, kao u većini evropskih zemalja, koji bi bio spona između vlasti i građana, posebno pripadnika ugroženih nacionalnih manjina. U svim ministarstvima, posebno u ministarstvu prosvete, kulture, socijalne zaštite, unutrašnjih i spoljnih poslova, trebalo da budu zaposleni i predstavnici romske populacije, ocenio ... Read More »

6.6.2014, NIAR – Nisu obezbeđene mere za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje Roma

Mere aktivne politike zapošljavanja Roma nisu sprovedene jer su siva ekonomija i sakupljanje i preprodaja otpada i dalje osnova egzistencije većine romskih porodica; većina građana romske nacionalnosti (88,1%) prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje nikada nije upućena na razgovor kod poslodavca; afirmativne mere kojima se podstiče samozapošljavanje Roma i subvencioniranje poslodavaca koji ih zapošljavaju nisu doprinele ekonomskom osnaživanju Roma; ... Read More »

20.5.2014, Dan Online – Poražavajuća statistika u izveštaju o sprovođenju akcionog plana zapošljavanja

PODGORICA – Pre­ma po­da­ci­ma Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ), na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih do 25 go­di­na sta­ro­sti, kra­jem 2013. go­di­ne je bi­lo 7.058 ili 20,05 od­sto, od ukup­no 34.514 li­ca bez po­sla, što pred­sta­vlja po­ve­ća­nje od 0,25 od­sto u od­no­su na 2012. To je kon­sta­to­va­no u iz­vje­šta­ju o spro­vo­đe­nju Ak­ci­o­nog pla­na za­po­šlja­va­nja i raz­vo­ja ljud­skih re­sur­sa u 2013, ko­ji je usvo­ji­la Vla­da, ... Read More »

5.2.2014. – RTV: Edukacija o zapošljavanju Roma u Beočinu

Regionalna razvojna agencija Bačka organizovaće dva trodnevna treninga “Edukacija o zapošljavanju za pripadnike Romske zajednice sa teritorije opštine Beočin”, saopšteno je iz ove kancelarije. Na treninzima će učestvovati 30 osoba romske nacionalnosti, koji će proći obuku o sastavljanju biznis plana, zakonskoj regulativi za osnivanje i razvoj preduzetništva, mogućnostima za sticanje dodatnih kvalifikacija i samozapošljavanju. Izvor: http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/edukacija-o-zaposljavanju-roma-u-beocinu_459235.html Read More »

28.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Poziv za učešće u programu podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji. Jedan od ciljeva projekta je povećanje zapošljavanja Roma i Romkinja. Kako bi se postigao zadati cilj, Misija OEBS-a u Srbiji i njen partner na projektu Sekons – Grupa za razvojnu inicijativu sprovešće mapiranje uspešnih ekonomskih inicijativa za zapošljavanje Roma i Romkinja kao i preduzetnika/ca i samozaposlenih ... Read More »

13.11.2013, NIAR – Fadil Hrustić: finansijska potpora za samozapošljavanje Roma u Republici Hrvatskoj

“U Republici Hrvatskoj Romi kroz zakon o samozapošljavanju dobijaju finansijsku potporu u iznosu 49000 kuna (oko 6.000 EUR)”, objašnjava za NIAR Fadil Hrustić, direktor Inkubatora Roma iz Opatije. “Od tog iznosa, državi se treba uplaćivati 350 kuna (50 EUR) mesečno čime se obezbeđuje lično socijalno i penziono osiguranje. Pored toga, treba napomenuti da će iz tih sredstava imati sopstvenu platu ... Read More »

14.12.2013, Žurnal – JASMINKA DŽUMHUR: Policija mora reagirati na rasnu diskriminaciju u forumskim komentarima

Trećina djece romske populacije napustila je škole u Tuzlanskom kantonu zbog migracija svojih roditelja, jedan je od podataka iz Specijalnog izvještaja o stanju Roma u Bosni i Hercegovini kojeg je predstavila državna ombudsmenka Jasminka Džumhur. Sa njom smo razgovarali o položaju Roma u BiH, sve većoj rasnoj netrpeljivosti prema Romima u komentarima internet medija, problemima zapošljavanja Roma i problemima da ... Read More »

Izvod iz Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji

Zapošljavanje 3.1. Pravni okvir 3.1.1. Međunarodni pravni okvir Na romsku zajednicu u Republici Srbiji može se primeniti nekoliko dokumenata Saveta Evrope (Preporuka o unapređenju ekonomskog položaja i zapošljavanja Roma/Cigana i lica bez stalnog boravka u Evropi, Ekonomski problemi i problemi zapošljavanja s kojim se suočavaju Romi/Cigani u Evropi), Saveta Evropske unije (Direktiva za primenu načela ravnopravnog tretmana lica bez obzira ... Read More »