20.1.2014. – Dan: U Komunalnom rade na crno

20.1.2014. – Dan: U Komunalnom rade na crno

Svega 12,6 odsto Roma znalo je da navede neku inicijativu ili mjeru koja se odnosi na povećanje broja učenika u školama.

Vi­še od po­lo­vi­ne Ro­ma u Cr­noj Go­ri, od­no­sno njih 68 od­sto, sma­tra da je nji­hov po­lo­žaj u dru­štvu loš, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje pod na­zi­vom „Sta­vo­vi Ro­ma i Egip­ća­na i dru­gih na­ci­o­na­lo­nih za­jed­ni­ca o De­ka­di po­lo­ža­ja Ro­ma i Egip­ća­na u Cr­noj Go­ri”. Is­tra­ži­va­nje je spro­ve­la Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Gra­đan­ska ali­jan­sa od 1. do 20. de­cem­bra 2013. go­di­ne u Pod­go­ri­ci, Nik­ši­ću, Be­ra­na­ma, Bi­je­lom Po­lju, Her­ceg No­vom, Ko­to­ru, Tiv­tu i Ul­ci­nju.

– Pro­ble­mi ko­je su na­vo­di­li kre­ta­li su se od lo­ših ma­te­ri­jal­nih uslo­va do ba­ri­je­ra ko­je su, ako ne di­rekt­na, si­gur­no in­di­rekt­na dis­kri­mi­na­ci­ja. Is­ku­stva svje­do­če da po­je­di­ni Ro­mi i Egip­ća­ni ra­de u Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću šest, se­dam ili osam go­di­na, a još uvi­jek ni­je­su do­bi­li rad­ni staž i osi­gu­ra­nje.

Izvor: http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&datum=2014-01-20&clanak=416284&naslov=U%20Komunalnom%20rade%20na%20crno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*