O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE

O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda koje su proglašene u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, kao prepreka za prijateljske i miroljubive odnose među narodima i kao čin koji je u stajnu da poremeti mir i bezbednost među ljudima.

Haliti insistira da sve države  preduzmu ozbiljne mere i da ponovo razmotre  vladinu i drugu  javnu politiku, a takođe i da ukinu zakone i propise koji utiču na stvaranje i održavanje rasne diskriminacije ma gde ona još postojala.

Haliti dodaje da sve države treba da donesu zakonodavstvo u cilju zabrane takve diskriminacije i preduzmu sve odgovarajuće mere radi suzbijanja onih predrasuda koje dovode do rasne diskriminacije.
Haliti objašnjava da je Savet Evrope obavezao svaku državu članicu Evropske Unije da ne počini nikakvo delo rasne diskriminiacije ili ne vrši rasnu diskriminaciju protiv lica ili ustanova, kao i da postupa tako da se sve javne vlasti i javne nacionalne i lokalne ustanove pridržavaju ove obaveze.

Kao predsednik Novinsko informativne agencije Roma, apelujem na sve međunarodne relevantne faktore da pronađu način na koji će države i međunarodna zajednica moći da reše dvostruki zadatak: prvo da spreče diskriminaciju i na taj način podrže princip jednakosti svih ljudski bića, i drugo – da zaštite manjine tako da svaki član bilo koje grupe može očuvati svoj identitet u meri u kojoj je to u skladu s ljudskim pravima.
Moj zadatak kao predsednika Novinsko informativne agencije Roma je da se suprostavim tvorcima mržnje i ksenofobije i da ukažem na način na koji jednakost i dostojanstvo mogu biti obezbeđeni u okvirima teritorijalne celovitosti i političke stabilnosti.

Haliti zaključuje da manjinska prava nikada ne bi smela da budu uspostavljena tako da narušavaju osnovna načela jednakosti. Država treba da bude zajednički dom za sve etničke, verske i jezičke grupe koje se u njoj nalaze a koje uživaju jednakost, tako da se niko ne smatra građaninom drugog  reda. Aparthejd u Južnoj Africi je pokazao kako jedna netolerantna i nepomirljiva manjina može sprečiti  pripadnike većine da uživaju pravo na jednakost.

Skoro sve države jesu multietničke ili multikonfesionalne i takve će ostati. Ako ništa drugo, nacionalna društva će postati više a ne manje pluralistička, zahvaljujući uticaju ljudskih prava i demokratije.

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*