14.2.2014. – IZJAVA BAJRAMA HALITIJA PREDSEDNIKA UDRUŽENJA GRAĐANA ,, NOVINSKO INFORMATIVNE AGENCIJE ROMA”

14.2.2014. – IZJAVA BAJRAMA HALITIJA PREDSEDNIKA UDRUŽENJA GRAĐANA ,, NOVINSKO INFORMATIVNE AGENCIJE ROMA”

Predsednik Udruženja građana ,, Novinsko informativne agencije Roma” Bajram Haliti u pismenoj izjavi pomenutoj agenciji izjavio je da novi evropski manjinski standard za razliku od doskorašnjeg preovlđujućeg pasivnog pristupa zaštiti manjina, traži aktivni odnos država prema očuvanju identiteta manjina u vidu preuzimanja potrebnih ili specijalnih mera. U praksi se najčešće priznaju  pojedinačna prava, pri čemu se pripadnici manjina izjednačavaju sa pripadnicima većinskog stanovništva: Prihvatanje i razvijanje kolektivnih prava i pored posredne zastupljenosti u dokumentima OEBS-a još uvek nije postalo šire zastupljeno u praksi niti je prihvaćeno u Okvirnoj konvenciji.

Kao jedan od najopštijih problema za sprovodjenje evropske politike u oblasti manjinske zaštite naglasio je Haliti nameće se problem prostornog okvira: na kojoj teritoriji će se uredjivati manjinska problematika i kojim aktima? Na prostoru Jugositočne Evrope, ili paralelno na prostoru svake članice posebno. Svakako da bi se opšti, zajednički problemi nacionalnih manjina morali rešavati najvišim i najopštijim aktima od Ustava, preko zakona do podzakonskih akata, dok bi specifične probleme, posebne manjinske probleme trebalo rešavati odgovornom politikom vlade, politikom usmerenom na uvažavanju specifičnih interesa posebnih manjinskih zajednica, politikom stvaranja atmosfere tolerancije i medjusobnog uvažavanja manjinskih zajednica.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*