28.3.2014. – Osnovna prava nacionalne manjine Roma

28.3.2014. – Osnovna prava nacionalne manjine Roma

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko informativne agencije Roma,, i master pravnik Bajram Haliti ukazao je agenciji NIAR na prava i zaštitu koja obezbeđuje država:

Pravo od proganjanja, nasilnog iseljavanja ili preseljavanja, kao i na zaštitu od politike koja bi težila nasilnim promenama nacionalnog i etničkog sastava stanovnika na štetu manjine ili njenih pripadnika;

Pravo na posebne pravne mehanizme protiv pravnih propisa kojima bi se diskriminisala manjina ili njeni pripadnici, a posebno protiv onih propisa kojima bi se sačuvala ili ukidala njihova stečena prava;

Pravo na udruživanje pripadnika u društvene i političke organizacije i udruženja;

Pravo da bude zastupljena u svim organima vlasti, srazmerno svome broju na određenom području;

Pravo na osnivanje radio i televizijskih organizacija, kao i pravo na osnivanje novinskih izdavačkih ustanova;

Pravo na izražavanje, čuvanje, razvijanje i prenošenje nacionalne, etničke, kulturne, verske i jezičke posebnosti kao dela tradicije;

Pravo na osnivanje posebnih kulturnih, umetničkih i naučnih ustanova i udruženja, uključujući i pravo na osnivanje fondacija za materijalnu podršku ovim ustanovama i udruženjima;

Pravo na isticanje naziva mesta i drugih natpisa na romskom jeziku na područjima u kojima u većem broju žive pripadnici naše nacionalne manjine;

Pravo da se naš jezik i pismo koriste u službenoj upotrebi na području na kojem u većem broju žive pripadnici naše nacionalne manjine;

Pravo na upotrebu i isticanje tradicionalnih oznaka i simbola;

Pravo na obeležavanje i praznovanje značajnih datuma, događaja i ličnosti iz svoje tradicije i istorije;

Pravo na uspostavljanje i održavanje veza sa manjinskim zajednicama u drugim državama;

Pravo na finsijsku pomoć od države i pravo na prikupljanje finansijskih sredstava od domaćih i stranih organizacija, fondacija, pravnih i fizičkih lica.

Pored osnovnih ljudskih prava, moraju se ustanoviti osnovna prava pripadnika naše nacionalne manjine, u cilju njihove pozitivne diskrinminacije:

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*