Komentar predloga zakona o nacionalnim manjinama

Komentar predloga zakona o nacionalnim manjinama

SUŠTINA ISTA, PROMENJENE PROCEDURE

Najviše izmena ima u delu koji definiše način i sprovođenje izbora za članove Nacionalnih saveta, ali se ponovo ne definišu uslovi za slučajeve kada Savet ne radi u interesu onih koje predstavlja ili definisanje uslova za prevremene izbore, tako da to i dalje ostaje u rukama resornog Ministra

Pre nesreće koja je pogodila Srbiju, tačnije 13. Maja u Skupštini Srbije je okončana načelna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji. Ovoj raspravi je prethodila višemesečna javna rasprava kroz koju je svako imao priliku da da svoje mišljenje i sugestije. Druga je stvar da li je i ko tu mogućnost iskoristio.

U raspravi koja se vodila u Skupštini poslanici su predložili niz amandmana i kroz diskusiju ukazali na činjenicu da se suštinski nije ništa izmenilo na planu poboljšanja kvaliteta rada Nacionalnih saveta i njihove uloge zastupanja interesa manjina koje predstavljaju. Dosadašnja praksa od osnivanja Nacionalnih saveta pokazala je da se gotovo svi Nacionalni saveti, više ili manje stavljaju u funkciju aktuelne politike i da se postepeno udaljavaju od onoga šta im je osnovna funkcija zaštićena zagarantovanom autonomijom delovanja.

Sa jedne strane Nacionalni saveti su realizovali one aktivnosti koje je vlast koja je aktuelna u datom momentu, bila spremna da finansira. Da li je to svrsishodno i korisno za ciljnu grupu nije bilo toliko bitno. Bitna je bila forma. Drugi problem, a to je kadrovska osnova i sposobnost kandidata da odgovore zadacima koji su pred njima u narednim mandatima, takođe nije ni dodirnut. Istovremeno, da im ne bi bila narušena autonomija, sve što je vezano za konkretnu nacionalnu manjinu je u delokrugu isključivo nacionalnih saveta. Takva praksa je u minulom periodu pokazala da se hijerahijski u civilnom sektoru gde deluju NVO nacionalnih manjina podržavaju samo one aktivnosti koje se „sviđaju“ članovima saveta, bez obzira da li su oni obrazovno kompetentni da donose sud u oblastima za koje su nadležni prema Zakonu. Ta praksa je otvorila širok prostor za manipulacije i autokratiju kao i za podele unutar same nacionalne manjine, po sistemu „zavadi pa vladaj“.

U delu kada je reč o načinu izbora, napravljen je pomak na demokratskoj lestvici, mada nije potpuno jasno kako će RIK primeniti novonajavljenu proceduru, ukoliko se ne izvrši popis nacionalnih manjina, odnosno njihovih pripadnika, a to košta. Ili će koristiti statistiku iz prošlog opšteg popisa 2011.

Naime, ovim Predlogom je primarno postavljen princip neposrednih izbora, dok su elektorski ostali samo u slučajevima kada je „nemoguće“ sprovesti neposredne.

I na kraju još nešto što je vezano za ovu temu. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnim savetima se poklapa sa odlaskom čitave jedne garniture lidera koji po Zakonu više ne mogu da se kandiduju jer su bili na funkcijama dva mandata. „Novi“ sada dolaze zajedno sa novim pravilima u izbornom postupku. Koliko će to biti korisno za nacionalne manjine u Srbiji pokazaće vreme.

(NIAR)

Andrija Janičijević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*