3.6.2014, ECRI – Komisija za borbu protiv rasizma Saveta Evrope objavila zaključke o implementaciji svojih prioritetnih preporuka za Azerbejdžan, Kipar, Litvaniju, Monako i Srbiju

3.6.2014, ECRI – Komisija za borbu protiv rasizma Saveta Evrope objavila zaključke o implementaciji svojih prioritetnih preporuka za Azerbejdžan, Kipar, Litvaniju, Monako i Srbiju

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je objavila danas zaključke o implementaciji brojnih prioritetnih preporuka koje je načinila u svojim državnim izveštajima o Azerbejdžanu, Kipru, Litvaniji, Monaku i Srbiji, koji su bili objavljeni 2011.godine.

U svom izveštaju o Srbiji (četvrti monitoring krug) objavljenom 31.maja 2011.godine, ECRI je preporučio da srpske vlasti treba da ojačaju instituciju Poverenika za zaštitu jednakosti tako što će osigurati da on ima ljudske i finansijske resurse kako bi funkcionisao efektivno.

ECRI je obavešten da su srpske vlasti obezbedile kancelariji Poverenika za zaštitu jednakosti budžetskim i logističkim resursima koje Poverenik smatra zadovoljavajućim. Međutim, Poverenik tvrdi da joj nedostaje kancelarijski prostor, što je sprečava od angaživanja osoblja potrebnog da ispunjava njene funkcije.

U svom izveštaju o Srbiji (četvrti monitoring krug), ECRI je preporučio da srpske vlasti treba da osiguraju da je obuka obezbeđena pravosuđu po pitanju rasizma i rasne diskriminacije ojačana kako bi se, između ostalog, osigurale bolje prakse kažnjavanja za rasistička krivična dela.

ECRI je obavešten o postojanju inicijativa vezanih za njegovu preoruku. Različiti seminari su bili organizovani za studente Pravosudne akademije ili za sudije i tužioce, uz saradnju između Pravosudne akademije i misije OEBS-a (decembar 2011, mart 2012). Trening kurs o primeni člana 54a Krivičnog zakonika (opšti principi kažnjavanja), koji se fokusira na prekršaje počinjene na osnovu rasne mržnje, je bio organizovan za sudije i tužioce (maj 2013).

U svom izveštaju o Srbiji (četvrti monitoring krug), ECRI je apelovao na srpske vlasti da preduzmu trenutne mere da osiguraju da se Romima, Aškalima i Egipćanima koji nemaju lična dokumenta ona obezbede.

ECRI primećuje da su značajni zakonodavni napori učinjeni od strane srpskih vlasti kako bi se pozabavili ovim pitanjem. Zakon o trajnom i privremenom boravištu građana je stupio na snagu u novembru 2011.

ECRI stoga smatra da je preporuka implementirana.

Kompletan izveštaj na engleskom jeziku dostupan na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Serbia/SER-IFU-IV-2014-024-ENG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*