29.7.2014, NIAR – Obrazovanje Roma: Međunarodni pravni okvir

29.7.2014, NIAR – Obrazovanje Roma: Međunarodni pravni okvir

Pravo na obrazovanje utvrđeno je u nizu međunarodnih dokumenata: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (član 26), Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravi ma (član 13), Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (član 5.), Konvencija Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) protiv diskriminacije u obrazovanju, Međunarodni sporazum o civilnim i političkim pravima, Mi lenijumski ciljevi razvoja, CEDAW i dr.

Jedan od najznačajnijih dokumenata je Konvencija o pravima deteta (čl. 28 i 29.) koja države potpisnice obavezuje da obezbede besplatno osnovno obrazovanje i odgovarajuće uslove za re dovno školovanje.

Neki Dokumenti Saveta Evrope, Evropske unije i OEBS-a izričito govore o pravu na obrazovanje na jezicima manjina, npr. Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*