Bajram Haliti: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Bajram Haliti: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava je usvojena 1950. godine i ona štiti, uglavnom, građanska i politička prava. Do danas je više puta dopunjavana ili menjana protokolima. Za ovu Konvenciju bi se moglo reći da je to najnapredniji ugovor u oblasti zaštite ljudskih prava. Međutim, Konvencija reguliše samo prava koja pripadaju svim licima, a ne sadrži neke odedbe koje bi se odnosile na posebnu zaštitu manjina. Početkom devedestih godina prošlog veka bilo je predloga da se donese poseban protokol uz ovu Konvenciju koji bi bio posvećen manjinskim pravima, ali ta ideja još uvek nije realizovana, mada je 2001. godine ta zamisao ponovo oživela.

Ipak, neke odredbe Evropske konvencje o ljudskim pavima na indirektan način pružaju zaštitu i manjinama. Radi se o članu 14 Konvencije, koji sadrži zabranu diskriminacije i to na sledeći način: “Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo ubeđenje, nacionalno ili socijalno poreklo, pripadanost nekoj nacionalnoj manjini, imovno stanje, rođenje ili drugi status.”

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*