7.11.2014, NIAR – DEKADA ROMA U AP VOJVODINI

7.11.2014, NIAR – DEKADA ROMA U AP VOJVODINI

Petar Nikolić, Matica romska

O proceduri uvođenja romskog jezika

*Koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi se romski jezik uveo u školu?

– Najpre je potrebno uraditi anketu na osnovu koje će se učenici izjasniti za pohađanje izbornog predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Anketa se predaje upravi škole koja se potom obraća nadležnoj škol¬skoj upravi sa inicijativom da se uvede ovaj predmet. Minimalni broj učenika za formiranje grupe je 15. Ukoliko broj dostigne 30, formiraju se dve grupe. Prvu grupu čine učenici od prvog do četvrtog razreda, a drugu od petog do osmog.

Školska uprava zatim daje odobrenje za uvođenje izbornog predmeta i broj grupa. Posle odobrenja, škola zaključuje ugovorni odnos sa nastavnikom romskog jezika.

*Ko može da postane učitelj romskog jezika?

Učitelj može da bude lice romske nacionalnosti sa najnižim nivoom obrazovanja srednja stručna sprema. Osim toga lice treba da završi obuku nakon koje dobija Sertifikat od strane Matice romske. Obuka podrazumeva edukaciju o procesu izvođenja nastave i administrativnim obavezama nastavnika.

*Kako se finansira zarada učitelja romskog jezika i kolika je mesečna nadoknada za njihov rad?

Finansira se iz budžeta Ministarstva prosvete Republike Srbije. Zarada nastavnika zavisi od broja grupa. Nastava romskog jezika sa elementima nacionalne kulture se odvija za svaku grupu u okviru dva časa nedeljno. Tako da za svaku grupu nastavnici dobijaju 10% od zarade nastavnika, tj četiri hiljade dinara mesečno.

*Da li postoji mogućnost za njihovo stalno zaposlenje?

Postoji mogućnost ukoliko se zadovolje uslovi propisani Zakonom o radu i osnovama obra¬zovanja. U velikoj meri stalno zaposlenje zavisi od broja učenika romske nacionalnosti koji pohađaju ovaj predmet, kao i od kontinuiteta održavanja nastave na romskom jeziku.

Dragana Dimitrov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*