Bajram Haliti – OTVORENO PISMO KOMESARU ZA LJUDSKA PRAVA SAVETU EVROPE NILSU MUIŽNIEKSU

Bajram Haliti – OTVORENO PISMO KOMESARU ZA LJUDSKA PRAVA SAVETU EVROPE NILSU MUIŽNIEKSU

Gospodine Muižnieksu,

Dozvolite mi, najpre, da izrazim svoje ogorćenje i nezadovoljstvo zbog kontinuiranih ubistava, progona, permanentnog sprovođenja rasizma, segregacije i ksenofobije u zemljama Jugositočne Evrope prema Romima koji podsećaju na zločin aparthejda.

Za svrhe ove Konvencije izraz ,,zločin aparthejda“, koji obuhvata sličnu politiku i praksu segregacije i rasne diskriminacije kakve se sprovode u Jugoistočnoj Evropi označava dole učinjena u cilju uspostavljanja ili održavanja prevlasti jedne rasne grupe ljudskih bića nad ma kojom drugom rasnom grupom ljudskih bića i njenog sistematskog ugnjetavanja.

Nils Muižnijeks

Uskračivanje pripadniku ili pripadnicima jedne ili više rasnih grupa prava na život i ličnu slobodu, lišavanjem života pripadnika jedne ili više rasnih grupa, nanošenjem ozbiljne povrede fizičkog ili mentalnog integriteta, slobode ili dostojanstva pripadnika jedne ili više rasnih grupa, ili njihovim podvrgavanjem mučenju ili svirepom kažnjavanju ili postupanju, samovljnim hapšenjem i nezakonitim zatvaranjem pripadnika jedne ili više rasnig grupa.

Smišljeno nametanje jednoj ili većem broju rasnih grupa uslova života koji treba da dovedu do njihovog potpunog ili delimičnog fizičkog uništenja,

Preduzimanje zakonodavnih ili drugih mera u cilju sprečavanja jedne ili više rasnih grupa da učestvuju u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu zemlje i namernog stvaranja uslova koji predstavljaju smetnju punom razvoju grupe ili grupa o kojima je reč, posebno lišavajući pripadnike jedne ili više rasnih grupa o kojima je reč, posebno lišavajući pripadnike jedne ili više rasnih grupa osnovnih ljudskih sloboda i prava naročito prava na rad, prava na obrazovanje priznatih sindikata, prava na obrazovanje, prava na napuštanje svoje zemlje i povratku u nju, pravo na jedno državljanstvo, prava na slobodno kretanje i izbor mesta boravka, prava na slobodu mišljenja i izražavanja i prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

romapr1Gospodine Muižnieksu,

Moram da Vas podsetim da je krajnje vreme da se preduzmu krivične mere i pred licem pravde Međunarodnog suda u Strazburu izvedu svi oni koji su nisu pridržavali međunarodne konvencije o uklanjanju i kažnjavanju zločina aparthejda.

Svi se oni smatraju krivično odgovornim na međunarodnom planu, bez obzira na pobude, lica, članovi organizacija i ustanova i predstavnici država, bez obzira da li borave na teritoriji države u kojoj su dela učinjena ili u nekoj drugoj državi, koji:

1. Učine dela pomenuta u članu II ove Konvencije, učestvuju u tim delima, neposredno ih podstiču ili pripremaju njihovo izvršenje;

2. Neposredno pomažu ili podstrekavaju na vršenje zločina aparthejda ili u tome neposredno saradjuju.

Gospodine Muižnieksu,

Države učesnice ove Konvencije trebalo bi da se obavezuju:

• Da preduzmu sve zakonodavne i druge mere neophodne da se spreči da zločin aparthejda i druga slična politika segregacije ili njihovo ispoljavanje budu podsticani na bilo koji način kao i za otklanjanje svakog podsticaja ove vrste i za kažnjavanje odgovornih za ovaj zločin,

• Da preduzmu zakonodavne, sudske i upravne mere u cilju gonjenja, izvođenja pred sud i kažnjavanja, shodno njihovoj nadležnosti, lica koja su odgovorna ili optužena za dela odredjena u članu II ove Konvencije, bez obzira da li borave ili ne na teritotriji države u kojoj su ova dela učinjena, I bez obzira da li se radi o državljanima te države ili neke druge države ili o licima bez državljanstva.

Gospodine Muižnieksu podsetiću Vas,

Države učesnice ove Konvencije izjavile su da je aparthejd zločin protiv čovečnosti i da su nečovečna dela koja proizilaze iz politike i prakse aparthejda i druge slične politike i prakse rasne segregacije i diskriminacije, određena u članu II ove Konvencije, zločini koji su protivni normama međunarodnog prava, a posebno ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih nacija i da predstavljaju ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti, zato, zahtevam da države ugovornice ove Konvencije proglašavaju zločincima organiyacije, ustanove i pojedince koji izvrše zločin aparthejda nad Romima u kontinuitetu.

Neo nacizam

Uveren da je raznolikost tradicija i kultura već vekovima jedno od bogastava Evrope i da je načelo tolerancje garant održavanja otvorenog društva u Evropi koje poštuje kulturnu raznolikost kojoj mi Romi pridajemo poseban značaj, najenergičnije osudjujem rasizam u svim njegovim vidovima, ksenofobiju, anticiganizam, netoleranciju i sve oblike verske diskriminacije.

Gospodine Muižnieksu,

U Evropi koju žele i državljani Jugositočne Evrope da izgrade, moraće da odgovore sledećim izazovima: da osiguraju zaštitu prava Romima koja pripadaju nacionlanim manjinama u okvirima vladavine prava.

Kao diplomirani pravnik pozivam sve građane romske pripadnosti da suzbijemo sve ideologije, politike i prakse koje predstavljaju podsticanje na rasnu mržnju, nasilje i diskriminaciju, kao i bilo koju akciju ili jezik koji bi mogao da razbukta strahove i napetosti izmedju grupa razlićitog rasnog, etničkog, nacionalnog, verskog ili društvenog porekla,

Gospodine Muižnieksu,

predlažem da posetite zemlje Jugositočne Evrope, kako bi procenili stanje ljudskih prava Roma u tim zemljama, njihovu primenu i važnost u svakodnevnom životu.

roma-flag

Pokrivajući širok spektar ljudskih prava, Vaša poseta gospodine Gospodine Muižnieksu, treba da bude posebno fokusirana na stanje vladavine prava, uključujući funkcionisanje pravosuđa, ponašanje policije, torturu i zlostavljanje, slobodu izražavanja i medija, manjine, naročito Romske manjine, kao i brojna pitanja u vezi sa diskriminacijom koja prima vidove aparhejda.
Od Vas tražim da Vaša preliminarna zapažanja izložite na konferenciji za medije, i da Vaš izveštaj sa preporukama o stanju Roma u Jugositočnoj Evropi bude objavljen u narednom kvartalu ove godine.

Bajram Haliti, doktorand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*