13.09.2018. – Srodnost Roma i Bandzara

Dr Naik Ranđit

Po mišljenju Naika Ranđita, od savremenih grupa Roma koji i danas u mnogoljudnoj Indiji žive kao starosedeoci, Banđarasi su najsrodniji sa Romima koji su rastureni po svetu. Utvrđeno je da je Banđara jedna od najvećih grupa Roma u Indiji. Rastureni su po čitavoj Indiji (u 21 državi) i njihov broj se procenjuje na oko 60 miliona. Dijalekti kojima Romi govore sadrže dosta reči sličnih Banđara dijalektu. I Romi i Banđarasi imaju nomadski način života- kreću se u karavanima,

Tamo gde Romi podižu svoja naselja-kampove, ne utapaju se u sredinu, tj. ostaju nezavisni-odvojeni; Banđarasi takođe žive izdvojeno stvaraju naseobine koje nazivaju tanda. Reč ,,tanda” a tu reč nalazimo i kod Roma u Gnjilanu (Kosovo), što je zanimljiva i indikativna pojava;

Igre i pesme slične su kod Roma i Banđarasa;

Banđarasi ne slede nijednu važeću religiju, već obožavaju svoja nezavisna božanstva,

Romi imaju brojne običaje i navike slične Bandžarasima,

Zasnivajući svoje shvatanje na Rišijevim proučavanjima, Ranđit tvrdi da su Romi i Banđarasi potekli od iste grupe, da preci i jednih i drugih živo čuvaju tradiciju, da su Bandžarasi poreklom iz Radžahstana i da su Radžput ili Jatklan, kao i antropološke osobine, način života i folklorna kultura slični Bandžarasima grupama Roma u Pandžabu i Radžahstanu. Naik Ranđit zaključuje: ,,Romi i Bandžarasi pripadnici su iste grupe; jedan deo njih je, kao Bandžarasi ostao u Indiji, a njihovi rođaci, poznati kao Romi, prošli su kroz Kiber i Bolan, koji se nalaze na severozapadnom delu Indije, da bi izbegli napade muslimanskih država i krenuli širom sveta”.

Zajedno sa stanovnicima Pandžaba, Bandžarasi su pristupili akciji evropskih Roma i izjasnili se da su pripadnici ovog naroda. Zasad, to je jedino indijsko ,,Gypsy” pleme koje je postavilo pitanje svoga etničkog porekla i koje se, zajedno s Romima izvan Indije, bori za emancipaciju i nacionalnu afirmaciju” 4.

,,Iz ovog kratkog osvrta na istorijski razvoj evropske nauke o izučavanju porekla Roma vidi se kako je ona morala da prevali dug put dok se došlo do naučnih istina o tom pitanju. Nasuprot tome, Arapi su nekoliko vekova ranije znali da je Indija domovina Roma. Tako je poznati arapski leksikograf Ebu El-Fadil Džemaludin Muhamed, zvani Ibn Menzur El-Ifriki El-Misri (umro 1311/12, ili 711. godine) bez ikakvog kolebanja tvrdio, da su Romi poreklom iz Indije. On je u svome velikom delu (Lisan el-areb), obrađujući reč Zutt, koja je i danas u arapskom jeziku književni izraz za Rome, izneo da ona označava grupu crnih ljudi iz Indije: po njima je nazvana i odeća zvana Zuttije, a  postoji i mišljenje, po kome pomenuti naziv dolazi od indijske reči Gette” 5.

Najpouzdaniji način utvrđivanja istine o Romima jeste oslonac na proučavanje karakteristika jezika, jer se u njemu najbolje čuva osobenost narodnog bića. Pogrešno bi bilo smatrati da je jezik samo skup leksičkih i gramatičkih osobenosti. Naprotiv, jezik je oblik i izraz trajanja jednog naroda. Jezik se rađa, i razvija, nastaje i nestaje u zajedničkom evolucionom procesu sa narodom.

Dr Vanja de Đila Kohanovski

Kochanovski tvrdi da je izlazak Roma iz Bharate oko 1000 –te godine brani tezu da su Romi posle poraza na Tereimu od muslimanskog Avganistanskog carstva (1192), gde je poginulo oko 100.000 branilaca, usled korišćenje slonova  u to vreme već veoma zastarelog načina ratovanja, a ne konja , koje je koristio napadač napustiti severnu Bharatu, , napustili severnu Bharatu, sadašnju državu Delhi I okolinu, a naročito radjahstan.

Prema interdisciplinarnim istraživannjima Jana Kohanovskog, na samom tlu Bharate, Romi su u prošlosti bili pripadnici visoke vojne bharatske kaste kshatrija, odnosno, kshatri su praoci Rajputa –Roma ,,crnih”, a istorija Rajputa –Roma belih  je usko vezana za istoriju dinastije Kushana I dinastije Heph talita Belih Huna u Bharati I Centralnoj aziji; u mnogim   vojnim pohoda  u Bharatu u Centralnoj aziji, u mnogim vojnim pohodima biće utvrđeno da se radi o Romima, pod raznim imenima, nekad teže prepoznatljivim po osnovi  različitih transkripvija; biće utvrđeno  da su Scyti zapravo ,,beli Romi” da da napokon, Banđare, još uvek živeći u Radjahstanu, pripadajući Brahmanima I drugim visokim kastama, nisu slučajno mnogi tretirali kao Rajpute. Od ovih treba ozbiljnoi razlikovati Banjare Bombaja.

Prof. dr Rajko Đurić

Romi, govore moja istraživanja, imaju sličnosti sa Dravidima. Poznato je da ova etnička grupa živi na visoravni Dekan na južnom delu poluostrva Indije. Po nekim starim indijskim izvorima, Dravidi su bili zatočeni na Indijskom poluostrvu u vreme nadiranja Arijevaca. Tada je započet proces asimilacije tamnoputih Dravida. Tako je navodno nastalo hinduarijsko društvo, da bi kasnije bilo formirano hinduističko tradicionalno klasno društvo. Međutim, oni Dravidi koje nije zahvatila asimilacija, ostadoše u van kastinskoj zoni. Korišćeni su kao robovi za teške poslove, bili u lošem socijalnom položaju. Njihova se sudbina kroz vekove, do dana današnjeg, skoro nimalo nije promenila. Njiohov status ,,nedodirljivi”, obično izaziva jasnu asocijaciju na sudbinu Roma u svetu. Uz to inferiornost, snalažljivost i strah, idu u prilog zaključku da su Romi direktni potomci Dravida. Stari indijski izvori sadrže podatke da su mnogi osvajači Indijskog poluostrva koristili Dravide kao radnu snagu i van granica ovog prostora.

Prevoženi su, na primer, galijama od Persijskog zaliva. Odatle su, kao robovi, razaslani po Persiji, da bi kasnije usmeravani i prema obalama Afrike i Evrope, ali i prema Avganistanu i današnjem Taškentu, zatim preko Bosfora za Balkan.

Sve do druge polovine XVIII veka ništa se pouzdano nije znalo o poreklu Roma. Tada se, u nedostatku istorijskih podataka na osnovu kojih bi se moglo objasniti ovo pitanje, prilazi dubljem proučavanju fizičkih osobina, običaja i jezika Roma, što je i omogućilo da se utvrdi njihovo poreklo.

Polazeći od činjenice da se o položaju Roma nije nikada raspravljalo, niti su se preduzimale bilo kakve mere za njegovo rešavanje, tražimo podršku indijske vlade da apeluju na najviše organe OUN da to pitanje uvrste u svoj program i da ga razmotre na jednoj od svojih sednica. Po našoj oceni, težina i značaj ovog pitanja zahtevaju da se ono, nakon temeljnog razmatranja u odgovarajućim radnim telima OUN, uvrsti i u dnevni red zasedanja Generalne skupštine kako bi bila doneta odgovarajuća rezolucija o pravno-političkom položaju Roma. Očekujemo da će to biti akt Ujedinjenih nacija kojim bi, polazeći od: Povelje UN i njene odredbe o sveopštem poštovanju i uvažavanju prava čoveka i osnovnih sloboda za sve bez obzira na rasu, pol, jezik i veru; Opšte deklaracije o pravima čoveka; Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, i Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije – a) bio priznat poseban i osoben karakter Roma kao jedinstvenog naroda čiji su delovi rasuti po mnogim državama, članicama OUN;  b) osuđen nezadovoljavajući pravni i politički položaj Roma u pojedinim zemljama, naročito u pogledu uskračivanja osnovnih sloboda i prava koje inače uživaju pripadnici drugih nacija; c) uputi poziv svim ovim zemljama da prema Romima primenjuju međunarodne obaveze i standarde koji se tiču ravnopravnog uživanja osnovnih sloboda i prava bez obzira na rasu, jezik, nacionalne osobenosti i poreklo; d) ohrabreno nastojanje Roma da očuvaju svoj nacionalni identitet, jezik, kulturu i tradiciju i uputi poziv svim državama u kojima žive Romi da podrže i potpomognu ova njihova nastojanja;

Dr Vanja de Đila Kohanovski

Kochanovski tvrdi da je izlazak Roma iz Bharate oko 1000 –te godine brani tezu da su Romi posle poraza na Tereimu od muslimanskog Avganistanskog carstva (1192), gde je poginulo oko 100.000 branilaca, usled korišćenje slonova  u to vreme već veoma zastarelog načina ratovanja, a ne konja , koje je koristio napadač napustiti severnu Bharatu, , napustili severnu Bharatu, sadašnju državu Delhi I okolinu, a naročito radjahstan.

Prema interdisciplinarnim istraživannjima Jana Kohanovskog, na samom tlu Bharate, Romi su u prošlosti bili pripadnici visoke vojne bharatske kaste kshatrija, odnosno, kshatri su praoci Rajputa –Roma ,,crnih”, a istorija Rajputa –Roma belih  je usko vezana za istoriju dinastije Kushana I dinastije Heph talita Belih Huna u Bharati I Centralnoj aziji; u mnogim   vojnim pohoda  u Bharatu u Centralnoj aziji, u mnogim vojnim pohodima biće utvrđeno da se radi o Romima, pod raznim imenima, nekad teže prepoznatljivim po osnovi  različitih transkripvija; biće utvrđeno  da su Scyti zapravo ,,beli Romi” da da napokon, Banđare, još uvek živeći u Radjahstanu, pripadajući Brahmanima I drugim visokim kastama, nisu slučajno mnogi tretirali kao Rajpute. Od ovih treba ozbiljnoi razlikovati Banjare Bombaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*