Ustavno pravni položaj Roma u posleratnom periodu

1. oktobar 2018. – I danas se na pragu trećeg milenijuma našoj generaciji postavlja večno pitanje – kako odbraniti čovekov integritet i slobodan razvoj ljudske ličnosti od zastrašujućih manipulacija, kontrola i nasilja nad čovekom koje vrše sjedinjene političke, ekonomske i tehničke moći u svim društvenim poretcima?

U periodu od 1945 god. pa do stupanja na snagu sada važećeg Zakona o zaštiti nacionalnih manjina ustavno-pravni status Roma nije bio precizno, valjano i potpuno definisan u zemljama Jugositočne Evrope, pa su se u ustavno-pravnim aktima pominjali termini narod, nacionalna zajednica, narodnost, etnička grupa i dr.

Tako je u Ustavima u zemljama bivše Jugoslavije, zemljama Jugozapadnog Blakana i Jugositočne Evrope pomenut i u praksi primenjivan termin nacionalna manjina, ali nije taksativno navedeno da su i Romi nacionalna manjina.

Ovakva ustavno-pravna situacija je doprinela da Romi ne zauzmu u ukupnom društvenom političkom životu onu poziciju koja je našem narodu pripadala prema svim merilima koji su važili za ostale narode odnosno nacionalne manjine.

Takođe, i u Ustavima bivših zemalja Jugozapadnog Balkana iz 1990. godina se pominje pojam etnička grupa i eksplicitno navodi da su Romi etnička grupa jer nemaju matičnu državu. Ovakvo određenje je nanelo veliku štetu našem narodu jer iako smo faktički bili najveća nacionalna grupacija posle konstituttivnih naroda, nismo učestvovali u raspodeli sva tri oblika vlasti (sudska, zakonodavna i izvršna vlast) srazmerno procentualnom učešću u ukupnom broju stanovnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*