ПОЛАЗНА СТУДИЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА У СРБИЈИ УСАГЛАШЕНЕ СА СТРАТЕГИЈОМ ЕВРОПА 2020

„Стратегија за унапређење положаја Рома“ 1 Окончање „Декаде“ и акционог плана за спровођење Стратегије, али и неповољне анализе и извештаји о оцени успешности и ефективности стратешких мера повод су за израде студије на основу које би требало приступити писању новог стратешког документа који би требало да, на битно квалитетнији и конкретнији начин, усмери токове друштвеног укључивања Рома. У складу са својим надлежностима да за потребе Владе и надлежних министарства врши стручне послове у вези са унапређењем и заштитом људских права (у даљем тексту Стратегија) у Републици Србији се примењује од 2009. године. Њен основни циљ је да допринесе развоју мера и активности на основу којих се сузбија сиромаштво код Рома који су према свим показатељима најугроженија друштвена група. Због изузетно неповољног социјално-економског положаја и дискриминације са којом се суочавају стручњаци их дефинишу појмом „ено класе“.

 

http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/polazna_studija_romi_do_2025.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*