Rasni ispadi u Češkoj
People hold up the Roma flag and take pictures as they listen to a music group during the celebration of International Roma Day in Madrid, April 8, 2015. The day celebrates Roma culture and raises awareness of the issues facing Roma people. REUTERS/Andrea Comas - GF10000052588

Rasni ispadi u Češkoj

U Republici Češkoj, u poslednjoj deceniji, učestali su rasistički napadi na Rome. Najtransparentniji su brutalni napadi skinhedsa i podizanje zida izmedju romskog i neromskog dela u jednom praškom naselju.

Vlada Republike Češke je 1997. godine promovisala i usvojila koncept društvene integracije Roma. Vladin program uvažava kulturne, jezičke i etničke osobenosti Roma i usmeren je ka prevazialaženju nerazumevanja i netrpeljivosti izmedju Roma i drugih etničkih grupa. Struktuirani u dvanaest tačaka programski ciljevi obavezuju Vladu da: stvara uslove za eliminaciju svih oblika diskriminacije zasnovane na rasnoj, etničkoj ili nacionalnoh osnovi; obrazovni sistem učini dostupnim svim gradjanima najkasnije do 2020; štiti individualna i kolektivna prava Roma; pruža zaštitu i podršku razvoju kulturnih i jezičkih prava Roma, a posebno da kroz multikulturni pristup obrazovnom sistemu afirmiše ove vrednosti; uključi predstavnike Roma u proces odlučivanja značajnih za interese romske zajednice; unapredi metode socijalne politike u pogledu pozitivne radne motivacije; saradjuje sa neprofitnim sektorom i nevladinim organizacijama i drugo. U Češkoj je Ustavom i zakonom zagarantovana civilna i manjinska jednakost, o čemu pored države brine i loklanlna samouprava. Opština treba da vodi i brigu o socijalnom zbrinjavanju manjina, posebno Roma, kao i etničkoj toleranciji u više etničkim zajednicama i o obezbedjivanju.

(NIAR)

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*