Jezička prava kao ljudska prava

Kao i kod drugih etničkih manjina, ljudska prava Roma imaju dve glavne dimenzije. Prvo, garantovanje prava Roma da imaju pristup svim mogućnostima koje društvo nudi svim svojim građanima. Drugo, pravo kontrole nad domenom kulturnih aktivnosti od posebnog značaja za manjinu; drugim rečima, pravo Roma da vode sopstvenu kulturnu politiku.

 

Jezik je verovatno najvažnije kulturno pitanje koje bi neka manjina želela da uređuje i razvija na svoj način. To je odavno isticano u međunarodnim raspravama o ljudskim pravima. Dok Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima diskriminaciju na bazi jezika tretira kao kršenje ljudskih prava, Konvencija UN o pravima deteta (1989) ide dalje štiteći pravo deteta pripadnika neke manjine da koristi svoj jezik. Pravo manjinskih zajednica da svoj jezik koriste privatno i u javnosti i da svoj jezik razvijaju u raznim sferama javnog života zagarantovano je u Deklaraciju UN o pravima lica koja pripadaju nacionalnim, etničkim, verskim i jezičkim manjinama (l993) i detaljnije u Evropskoj poveljii o regionalnim ili manjinskim jezicima (1992). Tu dolazi do izražaja opšta svest o tome da podrška manjinskim jezicima predstavlja integralni deo paketa koji obezbeđuje ljudska prava neke manjine.

 

(NIAR)

 

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*