Uncategorized

Smrt u Rimu GAZI I BEŽI

  Rim- Italijanska policija je u potrazi sa vozilom I vozačem pod čijim točkovima je stradao Nereo Murari, Rom iz Venecije koji je poznat građanima Rima jer je već duže vreme prisutan na Korzo Di Italija sa svojom crnom kerušom Lilom. Oni su postali nezaobilazan detalj ovog čuvenog trga. Starac je preminuo na licu mesta, a vozač je pobegao. Ovo ... Read More »

19.11.2018. Zemun – UČIMO ZABORAVLJENE ROMSKE REČI

SVET LUMIA Phuv Zemlja Kham Sunce Ćhonut Mesec Ćexraina Zvezde Inklipe e khamesqo Izlazak sunca Ȝaipe e khamesqo Zalazak sunca Khamesqe-kiran Sunčevi zraci Ćhonutesqi –kiran Mesečina Chattan Planina Paharhe Brdo Ghate Dolina Maidan Ravnica Brršind Kiša Barr Kamen / Stena Badal Oblak Iv Sneg Tofan Oluja Balval Vetar Samundar Okean Tapoo Ostrvo Ćišaj Pesak Marosthal Pustinja Pani Voda Lehrahn Talasi ... Read More »

Prve inicijative u borbi za jednakost sa drugima

12. Novembar 2018. – Prvi tragovi romskih aspiracija za građanskom emancipacijom I jednakim statusom beleže se na Balkanu za vreme vladavine Turaka sredinom 19. veka. 1868. godine u bugarskim novinama koje su se zvale “Makedonija” I koje su se štampale u Istanbulu, u rubrici “Pisma uredniku” objavljeno je pismo Ilie Naumčeva iz Prilepa u kojem on argumentovano traži prava za ... Read More »

11.11.2018. Zemun – VRSTE PROMENE IMENICA

U rečenici imenice se ostvaruju u oblicima promene, koji se utvrđuju prema gramatičkim kategorijama broja, roda i padeža. U romskom jezku postoje dve klase promena koje se razlikuju na osnovu afiksa koje imenica dobija menjajući se po padežima, kako u jednini, tako i u množini. Deklinacija imenica muškog roda (Deklinàcia e navnenqi murśikane lingosqqe) Osnova afiksa -es- i -en- (Fùnda ... Read More »

Grelman-naučnik

1. Novembar 2018. – Nemački naučnik Grelman prvi je na osnovu fizičkih srodnosti, analognosti u običajima, identičnosti izvesnih korena u rečima i gramatičkih oblika u jeziku, došao do zaključka da su Romi poreklom iz Indije. Pretpostavke Grelmanove bile su tačne, i kasnijim radovima Pottovim, Paspatijevim i Miklošićevim-sasvim utvrđene, tako da danas sasvim pozitivno možemo tvrditi, da su Romi indijskog porekla. Read More »

PROBLEM ROMA KAO RAVNOPRAVNIH GRAĐANA

5. Novembar 2018. – Sagledavajući poluvekovnu borbu I aktivizam romske intelektualne elite za međunarodno definisan status Roma mogu se doneti sledeće ocene: 1. U ranim fazama (pre pojave romske intelektualne elite I romskog pokreta) inicijative romskih predstavnika su uglavnom bile usmerene ka snu o sopstvenoj državi I nezavisnoj teritoriji što u to vreme nije bilo u potpunosti nerealno, ali posle ... Read More »

03.11.2018. Zemun – MORFOLOGIJA

Morfologija (grč. morphe – oblik i logos – nauka, reč, govor) sa tvorbom reči deo je nauke o jeziku koji se bavi rečima: njihovim vrstama, oblicima i tvorbom (građenjem). Sam termin morfofonologija nastao je kao složena reč od termina morfologija i fonologija, a kao deo gramatike prirodno povezuje fonetiku (i fonologiju) sa delovima koji opisuju promenu oblika reči i tvorbu ... Read More »

29.10.2018. Zemun – SINTAKSA O (OSNOVNI POJMOVI)

Termin sintaksa vodi poreklo od starogrčke reči syntaxis (sintaksis), koja je, između ostalog, označavala nauku o građenju rečenice, odnosno o slaganju i uređivanju reči u rečenici. Sintaksa je deo gramatike koji izučava sintaksički sistem nekog jezika, tj. principe na osnovu kojih se, formiranjem i kombinovanjem odgovarajućih jezičkih jedinica, od reči formulišu rečenice kao celovite (završene) jedinice usmene ili pisane komunikacije. ... Read More »

Internacionalizacija romske organizacije

28. Oktobar 2018. – Novi oblik internacionalne homogenizacije Roma se javlja 70-tih godina 20. veka. Romske organizacije sa Zapada tražile su način da animiraju I objedine romski pokret u Istočnoj I Centralnoj Evropi sa Zapadnim organizacijama Roma. To se ostvarilo organizacijom Prvog svetskog Kongresa Roma u Londonu 1971. godine. Studije pominju delegate iz 14 zemalja[1], ali dokumenta pominju učešće 8 ... Read More »

17.10.2018. Zemun – ROMSKA KNJIŽEVNOST

Romska umetnost je novijeg datuma. Poznate su, doduše, romske pesme, muzika, igra, to jest, sve što je ovaj narod poneo iz Indije i, menjajući prostore i kulture, sačuvao do dana današnjeg. Međutim, u ovakvim uslovima nije bilo moguće stvoriti nešto novo. Vekovima suočeni s onim surovim NE koje se, na njihovom dugom i bezimenom putu, pretvaralo u smrtonosne oblike, Romi, ... Read More »